Medlemsvillkor och regler

1. Inledning

1.1. Vi erbjuder HotelClubs medlemsprogram till registrerade användare av HotelClub.com efter HotelClub Pty Ltds ("HotelClub", "vi" eller "vår") eget gottfinnande.

1.2. Genom att delta i HotelClubs medlemsprogram kan medlemmar DIREKT tjäna medlemsbonusar på bokningar på HotelClubs webbplats eller i HotelClubs mobilappar samt lösa in medlemsbonusar mot hotellbokningar på HotelClubs webbplats eller i HotelClubs mobilappar, med förbehåll för dessa villkor och regler och i mån av tillgång på relevant hotell. I dessa villkor avser termerna "du", "din", "ditt" och "dina" genomgående alla medlemmar och personer som är kvalificerade att delta i HotelClubs medlemsprogram från och med den 15 januari 2016 och framåt.

1.3. HotelClub kan avsluta eller ändra HotelClubs medlemsprogram och dessa villkor när som helst med eller utan förvarning. 

1.4. HotelClub har inga garantier, förpliktelser eller utfästelser av något slag gällande HotelClubs medlemsprogram. HotelClubs medlemsprogram är ogiltigt där det är förbjudet enligt gällande federala, statliga eller lokala lagar och förordningar.

1.5. Genom att delta i HotelClubs medlemsprogram befriar du HotelClub och dess affiliates och partners från alla anspråk och allt ansvar avseende ditt deltagande i HotelClubs medlemsprogram, inklusive men inte begränsat till några som helst anspråk vad gäller intjänande och inlösen av medlemsbonusar. HotelClubs hotelleverantörer är inte på något sätt förknippade med eller ansvariga för administreringen av HotelClubs medlemsprogram.

2. Definitioner

"Incheckningsdatum" innebär den dag då en medlem checkar in på hotellet för en bekräftad bokning.

"Bekräftad bokning" innebär en hotellbokning som slutförts via HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikationer inklusive en Sista minuten-bokning som slutförs (inte avbokas) av medlemmen.

"Hotell" innebär varje typ av logi som finns tillgänglig för bokning på HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikationer.

"HotelClubs medlemsprogram" innebär det medlemsprogram som drivs på HotelClubs webbplats och HotelClubs mobilapplikationer i enlighet med dessa medlemsvillkor och regler.

"HotelClubs webbplats" innebär www.Hotelclub.com och eventuella respektive underordnade webbplatser.

"Sista minuten-bokning" innebär alla hotellbokningar som gjorts och bekräftats inom 28 dagar från ditt incheckningsdatum (förutsatt att den bokades innan 15 februari 2016) som kräver att du betalar antingen (i) en deposition till HotelClub och resterande saldo till hotellet på incheckningsdatumet eller (ii) i sin helhet vid bokningstillfället på HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikationer.

"Medlem" (eller "du" eller "din" eller "ditt" eller "dina") innebär en person som har ansökt och blivit accepterad som medlem i HotelClubs medlemsprogram.

"Medlemsbonus" är basenheten för mätning i HotelClubs medlemsprogram. För närvarande motsvarar värdet på 1 (EN) medlemsbonuspoäng = 1 (EN) amerikansk dollar.

"Medlemskonto" innebär ett konto som skapats av HotelClub åt en medlem på begäran som kan nås genom att använda inloggningen och lösenordet för medlemskapet från HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikationer i enlighet med dessa medlemsvillkor och regler.

"Flera rum" betyder att en medlem har bokat fler än ett rum eller fler än en rumstyp i en enda bokning som betalats för i en transaktion;

"Total bokningskostnad" betyder, i fallet med bekräftade bokningar exklusive sista minuten-bokningar, det belopp som debiterats en medlems kreditkort, inklusive moms när sådan är tillämplig. I fallet med sista minuten-bokningar betyder det den totala kostnaden för hotellet som kommer att antingen vara (i) den deposition som betalats till HotelClub och debiterats medlemmens kreditkort plus resterande saldo av den totala kostnad som ska betalas till hotellet vid ankomst eller (ii) den totala kostnaden för hotellet som debiterats medlemmens kreditkort utan saldo för betalning till hotellet vid ankomst.

3. Medlemskap

3.1. Medlemskap påbörjas då medlemskapsansökan accepteras av HotelClub. HotelClub förbehåller sig rätten att avvisa en ansökning om medlemskap.

3.2. En medlem måste vara arton (18) år eller äldre och ha en giltig e-postadress.

3.3. Varje medlem kan bara ha ett medlemskonto. Medlemskap i HotelClubs medlemsprogram kan inte överlåtas.

3.5. HotelClub förbehåller sig rätten att säga upp en medlem från ytterligare deltagande i HotelClubs medlemsprogram och återkalla all medlemsbonus som insamlats av medlemmen när som helst och utan förvarning.

3.6. Som medlem får du regelbundna kontotjänstuppdateringar via e-post och andra e-postaviseringar.

3.7. Medlemmar kan lämna HotelClubs medlemsprogram när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande. HotelClub kommer att avsluta det relevanta medlemskontot och all ackumulerad medlemsbonus i det medlemskontot förfaller med omedelbar verkan. Medlemskap avslutas automatiskt vid en medlems död och medlemsbonus som intjänats men inte lösts in vid dödstillfället förverkas automatiskt.

4. Medlemmens ansvar

4.1. En medlem måste förvara sin inloggning och sitt lösenord på ett säkert ställe.

4.2. HotelClub har rättighet att bevaka all aktivitet i medlemskontot. Om ditt medlemskonto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet kan HotelClub, efter eget gottfinnande, omedelbart stänga eller frysa ditt medlemskonto och du kan förlora en del av eller all din intjänade medlemsbonus, inklusive eventuell medlemsbonus som intjänats genom bedrägliga bokningar. Exempel på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet inkluderar, men är inte begränsade till, att bryta mot dessa villkor och regler; att engagera sig i illegalt eller bedrägligt beteende eller aktiviteter med avseende på att tjäna in eller lösa in medlemsbonus; att ge eller försöka ge falsk eller vilseledande information till HotelClub eller en hotelleverantör; göra en falsk framställning till HotelClub eller en hotelleverantör; sälja, överlåta, överföra eller förvärva, eller erbjuda att sälja, överlåta, överföra eller förvärva, medlemsbonuspoäng. Kontakta kundtjänst för att protestera mot frysning av konto eller annullering av medlemsbonus. 

4.3. Om du har bedrivit bedräglig aktivitet förbehåller HotelClub sig rätten att vidta nödvändiga juridisk åtgärder. Dessutom kan du bli ansvarig för monetära förluster för HotelClub, inklusive rättegångskostnader och skadestånd, och du kommer inte att tillåtas att delta i HotelClubs medlemsprogram i framtiden.

5. Tjäna medlemsbonus för bekräftade bokningar

5.1. Medlemsbonusen beräknas på den totala bokningskostnaden.

Exempel på bekräftad bokning exklusive sista minuten-bokning:

Total kostnad för bokning

100 USD

Betalat med medlemmens kreditkort

100 USD

Intjänade medlemsbonuspoäng 100 USD x 4 % = 4,0 medlemsbonuspoäng

Exempel på sista minuten-bokning där endast deposition ska betalas:

Total kostnad för bokning

100 USD

Betalat med medlemmens kreditkort

10 USD

Resterande saldo att betalas på incheckningsdatum

90 USD

Intjänade medlemsbonuspoäng 100 USD x 4 % = 4,0 medlemsbonuspoäng

5.2. Medlemmar tjänar inte medlemsbonus på någon del av en bekräftad bokning som helt eller delvis betalades med medlemsbonuspoäng, exempelvis:

Total bokningskostnad

100 USD

Betalat med medlemmens kreditkort

80 USD

Betalat med ackumulerade medlemsbonuspoäng

20 USD

Medlemsbonuspoäng intjänade 80 USD x 4 % = 3,2 medlemsbonuspoäng

Total kostnad för bokning

100 USD

Betalat med medlemmens kreditkort 

0 USD

Betalat med ackumulerade medlemsbonuspoäng

100 USD

Intjänade medlemsbonuspoäng 0 USD x 4 % = 0 medlemsbonuspoäng

5.3. Den medlemsbonus som intjänats för varje bekräftad bokning kommer att krediteras medlemskontot på datumet för den bekräftade bokningen (“intjäningsdatumet”) och visas i sektionen “Min klubb” under rubriken “Nuvarande kontosaldo”.

5.4. Medlemsbonusar som använts på en icke återbetalningsbar bekräftad bokning kommer ej att återutfärdas till ditt medlemskonto under några omständigheter.

5.5. Du kommer inte att tjäna medlemsbonus på debiteringar som görs direkt av hotellet så som resort-avgifter, rumsservice, rumsuppgraderingar.

6. Medlemsnivåer

6.1. Det finns tre medlemsnivåer i HotelClubs medlemsprogram. Första nivån är Silver. Medlemmar kan avancera till högre nivåer – Guld och Platina – genom att göra bekräftade bokningar i enlighet med följande:

Silver-medlem: För att kvalificera för Silver-status måste du gå med i HotelClubs medlemsprogram innan 15 januari 2016 och godkänna och följa dess medlemsvillkor & regler. En Silver-medlem kommer att tjäna medlemsbonus till summan av 3% av bokningar som görs på HotelClubs webbsida innan 15 februari 2016, och 4% för bokningar som görs på HotelClubs mobilappar innan 15 februari 2016.

Guld-medlem: En silver-medlem blir guld-medlem när den har gjort minst 2 bekräftade vistelser inom en rullande 24-månadersperiod för en bokning som gjordes innan 15 februari 2016. Efter att ha uppnått nivån för guld-medlem kommer medlemmen att tjäna medlemsbonus på sin tredje, fjärde, femte och sjätte bekräftade bokning, som beräknas med en procentsats på 4% för bokningar som gjorts på HotelClubs webbplats och 5% för bokningar som gjorts i en av HotelClubs mobilappar.

Platina-medlemmar: En guld-medlem blir en platina-medlem när de har gjort minst 6 bekräftade vistelser inom en rullande 24-månadersperiod för en bokning som gjordes innan 15 februari 2016. Efter att ha uppnått platinanivån tjänar medlemmen medlemsbonus på sina sjunde och efterföljande bekräftade bokningar som beräknas med en procentsats på 5% för bokningar som gjorts på HotelClubs webbplats och 7% för bokningar som gjorts i en av HotelClubs mobilappar.

Nivån du har kommer att vara i kraft för resten av det kalenderår som du kvalificerade, hela nästa kalenderår och fram till 28 februari året därpå. Endast bokningar som görs efter att en medlem blivit medlem i HotelClubs medlemsprogram kommer att räknas för de olika nivåerna. Du måste vara en medlem och du måste vara inloggad på HotelClubs webbsida eller på HotelClubs mobil-appar för att din bekräftade bokning ska räknas mot en av nivåerna. Ditt medlemskonto kommer att uppdateras med den nya nivån inom 24 timmar från incheckningen på hotellet som kvalificerar dig för den nivån.

Medlemsbonus du tjänat har inget att göra med din nivå. Du kan endast uppfylla olika nivåer genom bekräftade bokningar och vistelser. Om ditt medlemskonto avaktiveras förbehåller sig HotelClub rätten att ta bort din nivå och status.

HotelClub förbehåller sig rätten att ta bort, när som helst, all medlemsbonus som intjänats eller hotellnätter som räknas mot en nivå som intjänades eller gavs för oanvända produkter och tjänster. Medlemsbonus kommer att tas bort i de fall då medlemmen fått en återbetalning, antingen från HotelClub eller en reseleverantör eller säljare.

Eventuell ändring i din medlemsnivå kommer inte att ha någon effekt på utgångsdatum för eventuell ackumulerad medlemsbonus som kommer att löpa ut i enlighet med klausul 7 i dessa medlemsvillkor och regler.

7. Utgångsdatum för medlemsbonus

7.1. Förutom enligt vad som annars anges i dessa medlemsvillkor och regler eller de villkor och regler som styr eventuell medlemsbonus vid kampanjer, kommer medlemsbonus att utgå kl. 23.59 amerikansk östkusttid på det datum som infaller 15 månader från intjäningsdatumet. När medlemsbonus har löpt ut kan den inte återinföras under några omständigheter.

8. Andra sätt att tjäna medlemsbonus

8.1. HotelClub kan periodvis genomföra kampanjer som erbjuder kampanjbaserad medlemsbonus till medlemmar. Intjänande, inlösen och utgångsdatum för kampanjbaserad medlemsbonus som intjänas från medlemsbonuskampanjer styrs av villkoren i varje individuell kampanj. 

9. Inlösen av medlemsbonus

9.1. Medlemsbonusar kan användas fr.o.m. intjäningsdatumet och fram till 15 februari 2016. Medlemmen kan börja använda sina medlemsbonusar för att betala för hela eller delar av sina framtida hotellbokningar med HotelClub så snart de har ackumulerat minst 1 (EN) medlemsbonuspoäng i sitt "Nuvarande kontosaldo". Medlemsbonus med tidigaste utgångsdatum löses in först.

9.2. När en bokning görs efter (i) att ha accepterats som medlem genom användning av cookies och pixeltaggar på vår webbplats eller våra mobilapplikationer i enlighet med vår Integritetspolicy eller (ii) inloggning till HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikationer genom att använda inloggningen och lösenordet för ditt medlemskap, och under förutsättning att ditt "Nuvarande kontosaldo" överstiger 1 (EN) medlemsbonuspoäng, samtycker du till att HotelClub automatiskt ska visa det totala beloppet för din bokning, minus sammanlagd medlemsbonus som krediterats till ditt medlemskonto och konverterats till valutan för din bokning, med den dagliga växelkursen för amerikanska dollar (som bestäms av HotelClub), på HotelClubs webbplats eller i HotelClubs mobilapplikation. Detta kallas för "Ditt medlemspris" på HotelClubs webbplats eller HotelClubs mobilapplikation. Du blir sedan tillfrågad om du vill använda all din medlemsbonus för att betala för hela eller delar av bokningen. Om du väljer att använda din medlemsbonus kommer du att debiteras ditt medlemspris för din bokning. Om du väljer att inte använda din medlemsbonus så består den och du debiteras det totala beloppet för din bokning.

9.3. Om du gör en flerrumsbokning och väljer att använda din medlemsbonus, kommer din medlemsbonus att dras av från den totala hotellkostnaden. Medlemsbonus som används för flerrumsbokningar får inte selektivt tillämpas på ett enstaka valt rum utan tillämpas på den totala hotellkostnaden. I den här situationen gäller att om du sedan avbokar ett eller flera rum i flerrumsbokningen, och om du är berättigad till återbetalning, så kommer det belopp som återbetalas till dig på ditt kreditkort att vara kostnaden för det specifika rum som avbokats minus medlemsbonus proportionerligt tillämpat på alla rum som ska återbetalas till ditt medlemskonto.

9.3.1. Om en medlem t.ex. har bokat två rum till en total kostnad på 300 USD, där rum A kostar 100 USD och rum B kostar 200 USD, och har ett nuvarande kontosaldo på 30 medlemsbonuspoäng som medlemmen väljer att lösa in, så skulle medlemsbonus automatiskt tillämpas enligt följande:

  • Totalt belopp som betalas av medlemmen är 270 USD via dennes kreditkort och 30 medlemsbonuspoäng.
  • Vid avbokning och berättigande till återbetalning skulle medlemmen få en återbetalning på 90 USD på kreditkortet och 10 medlemsbonuspoäng för Rum A, och en återbetalning på 180 USD USD på kreditkortet och 20 medlemsbonuspoäng för Rum B.

9.4. När du bokar ett hotell kommer du att ha valet att använda hela din medlemsbonus för att betala för delar av eller hela bokningen (om din medlemsbonus är högre än summan som ska betalas). Om du väljer att använda din medlemsbonus kommer vi att debitera den medlemsbonus du löser in från den totala summan som ska betalas för din bokning. Om du väljer att inte använda din medlemsbonus så sitter den kvar på ditt konto för framtida användning, och är beroende av utgångsdatum. Medlemsbonus med det tidigaste utgångsdatumet kommer att lösas in först.Du kommer att tjäna medlemsbonus på den del av din bokning som ej betalas med medlemsbonus.

9.5. Om du avbokar en bekräftad bokning som delvis betalats med medlemsbonus så kommer den medlemsbonus som användes för den bekräftade bokningen att återinföras på ditt medlemskonto med sitt ursprungliga utgångsdatum. Medlemsbonus får inte användas för att betala eller kompensera för någon avbeställningsavgift.

9.6. Alla bokningar och avbokningar styrs av HotelClubs bokningsvillkor och eventuella separata policyer för avbokning av hotell som kan gälla.

9.7. Medlemsbonus får inte överlåtas, säljas, överföras, utbytas, lösas in mot kontanter och/eller utlovas till tredje part eller annat konto. Du har ingen äganderätt till eller annat rättsligt intresse i medlemsbonus. Du är ansvarig för allt personligt beskattningsansvar som kan förknippas med deltagande i HotelClubs medlemsprogram och inlösen av medlemsbonus.

10. Ändringar i medlemsvillkor och regler

10.1. HotelClub kan ändra medlemsvillkoren och reglerna eller HotelClubs medlemsprogramsförmåner med eller utan förvarning. Dessa ändringar kan påverka värdet av medlemsbonus som redan intjänats.

10.2. HotelClub förbehåller sig dessutom rätten att avsluta HotelClubs medlemsprogram, eller del därav, i valfri jurisdiktion, när som helst med eller utan förvarning, även om sådant avslutande kan påverka rätten att intjäna eller lösa in medlemsbonus. HotelClub är inte ansvarigt inför medlemmar på något sätt för värde eller förmåner som medlemmar kan förlora som resultat av eventuella förändringar som görs i programmet.

10.3.. Fortsatt medlemskap i HotelClubs medlemsprogram kommer att bedömas som godtagande av aktuella medlemsvillkor och regler. Alla tidigare versioner av medlemsvillkor och regler är härmed ogiltigförklarade. 

11. Personlig information

11.1. Det är ett villkor för medlemskap att en medlem samtycker till HotelClubs Integritetspolicy och ditt deltagande i HotelClubs medlemsprogram lyder under Integritetspolicyn. Du medger att du har läst vår Integritetspolicy och att villkoren i sådan policy är rimliga och godtagbara för dig. Ditt accepterande av villkoren är också ditt samtycke till informationspraxis i vår Integritetspolicy.

12. Ansvarsskyldighet

12.1. HotelClub är införstådda med att vissa lagar medför bestämmelser, villkor eller garantier i kontrakt för tillhandahållande av produkter och tjänster som inte kan exkluderas. Med undantag för vad som anges i lag som inte lagligt kan exkluderas eller modifieras enligt avtal, är ingen av HotelClub och/eller dess befattningshavare, anställda eller ombud ansvariga för någon som helst förlust eller anspråk av något slag (inklusive, utan begränsning, följdskador eller ekonomisk förlust eller förlust av vinster) med avseende på brott mot något av dessa medlemsvillkor och regler av någon som helst person; eller för dödsfall eller personskada eller indirekt förlust eller personskada som uppstår från tillhandahållande eller inlösen av HotelClub medlemsbonus eller andra medlemsförmåner, förutom i den utsträckning som sådan förlust eller sådant anspråk uppstår från försummelse eller grovt tjänstefel av HotelClub eller någon av dess befattningshavare, anställda eller ombud.

13. Allmänt

13.1. Dessa medlemsvillkor och regler ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i New South Wales, Australien, och du accepterar den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i New South Wales, Australien.

13.2. Om delar av eller en hel klausul i dessa Medlemsvillkor är olagliga, ogiltiga eller ej verkställbara så kommer de att anpassas i den utsträckning som behövs för att försäkra att de inte är olagliga, ogiltiga eller ej verkställbara, men om detta inte är möjligt kommer de att avskiljas från dessa villkor och regler, och återstående bestämmelser i dessa medlemsvillkor och regler kommer att fortsätta att gälla med full kraft och verkan.