ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2554.

ยินดีต้อนรับสู่ HotelClub! กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานหรือรับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้งานและเข้าสู่เว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง (“ข้อตกลง”) ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อเข้าสู่การใช้งานหรือรับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามจากเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมด กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

1.    คำจำกัดความ
2.    ขอบเขตและข้อตกลง
3.    การใช้งานเว็บไซต์
4.    ความเป็นส่วนตัว
5.    การบริการและเนื้อหา
6.    ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
7.    ทรัพย์สินทางปัญญา
8.    ข้อยกเว้นในการรับประกัน
9.    ขอบเขตความรับผิดชอบ
10.    การชดใช้ค่าเสียหาย
11.    กฎหมายที่ใช้ควบคุม
12.    ทั่วไป
13.    ข้อมูลติดต่อ

1.    คำจำกัดความ

จอง” หมายถึงการสำรอง

เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ เอกสาร ข้อมูล ข้อมูลดิบ บทความ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิค ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น บันทึกวีดิโอ บันทึกเสียง การออกแบบ องค์ประกอบต่างๆ และสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ อีกทั้งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์และการบริการต่างๆ

HotelClub” หรือ “เรา” หมายถึง HotelClub และสาขาและบริษัทในเครือ

เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายในการให้บริการ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ(trade dress) โลโก้ กราฟฟิคที่มีรูปแบบเฉพาะ หรือสัญลักษณ์

สมาชิก” หมายถึงบุคคลลงทะเบียนกับเว็บไซต์

ชื่อสมาชิก” หมายถึงอีเมล์แอดเดรสที่คุณใช้ (พร้อมด้วยรหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

ผู้จัดหา” หมายถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูล และผู้จัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของ HotelClub

การบริการ” หมายถึงที่พักและสิ่งอื่นๆ ที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์

เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ย่อยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งเนื้อหา เครื่องหมาย การบริการที่เกี่ยวข้องที่มีให้บริการบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ย่อยใดๆ

คำว่า “เว็บไซต์” “เครื่องหมาย” “เนื้อหา” และ ”การบริการ” ในที่นี้ไม่รวมถึงเว็บไซต์ เครื่องหมาย เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลที่สามจัดหาให้และที่บริการผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์ เครื่องหมาย เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเจ้าของหรือกิจการนั้นๆ

2.    ขอบเขตและข้อตกลง

เว็บไซต์

ข้อตกลงเหล่านี้มีผลใช้บังคับการใช้งานเนื้อหาหรือการบริการผ่านเว็บไซต์ โดยคุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงเหล่านี้และใช้งานเว็บไซต์ตามกฎหมาย คำวินิจฉัย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และใช้งานโดยที่ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อเจตนาที่ดีหรือชื่อเสียงของ HotelClub และผู้จัดหาของ HotelClub

ข้อตกลงเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การรับประกันราคาดีที่สุด ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง และ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก นำมาบังคับใช้ และคุณยินดีที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว ณ เวลาที่คุณใช้บริการเหล่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีข้อตกลงอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ เช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายซึ่งคุณตกลงที่จะผูกพัน ณ เวลาที่คุณเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ความรับผิดชอบและข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุ

หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับเกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงจะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอายุตามกฎหมายเพียงพอที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่าคุณมีความรับผิดชอบทางการเงินต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยคุณและสำหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลลงทะเบียนเข้าใช้ในชื่อของคุณ

คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่ออกโดย HotelClub เกี่ยวกับการใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับใช้งานเว็บไซต์หรือการบริการต่างๆ

3.    การใช้งานเว็บไซต์

การอนุญาต

HotelClubมอบการอนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถให้ช่วงสิทธิ์แก่ผู้อื่น และสามารถเพิกถอนได้ เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงเหล่านี้ เว้นแต่เราได้อนุญาตล่วงหน้าและเป็นลายลักษณ์อักษร คุณได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์โดยเป็นการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่ใช่การให้บริการแก่บุคคลที่สาม

การไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือจำหน่าย

คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด แสดง หรือพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาได้หนึ่ง (1) ฉบับ

หากคุณปฏิบัติเช่นนั้นแล้ว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ว่าในทางใดก็ตาม คุณต้องระบุประกาศสงวนลิขสิทธิ์ของ HotelClub (หรือประกาศของผู้จัดหาตามที่บังคับใช้) ตามรูปแบบต่อไปนี้

© 2001 – 2011 HotelClub – สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ตามที่ปรากฏบนหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกและมีลิงค์เชื่อมต่อกลับไปยังเว็บไซต์

เว้นแต่ที่ระบุข้างต้นแล้ว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้

 • คัดลอก ทำสำเนา อัพโหลด ส่งข้อความ แสดง พิมพ์ซ้ำ เผยแพร่ ส่งหรือสื่อสารเนื้อหาส่วนใดก็ตามไม่ว่าจะในรูปแบบใดสู่สาธารณะ
 • ใช้กรอบหรือขอบเขตแบ่งรอบๆ เว็บไซต์หรือเทคนิคการสร้างกรอบอื่นๆ เพื่อล้อมรอบส่วนใดๆ หรือมุมมองใดๆ ของเว็บไซต์หรือทำสำเนาหรือลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
 • ปรับเปลี่ยน แปลเป็นภาษาอื่นหรือภาษาคอมพิวเตอร์ใดก็ตาม หรือสร้างงานต่อจากเนื้อหาใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือ
 • ใช้วิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือ
 • จำหน่าย เสนอขาย โอน หรือมอบใบอนุญาตส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ในรูปแบบใดๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม

ข้อจำกัดอื่นๆ

คุณไม่ได้รับอนุึญาตกระทำการใดๆ ต่อไปนี้ โดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก HotelClub เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับให้ HotelClub ให้อนุญาตคุณในการปฏิบัติดังกล่าว

 • ใช้โรบ็อต สไปเดอร์ เครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการใดๆ เพื่อเฝ้าสังเกตเนื้อหาของเว็บไซตื
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือไปจากการสำรองหรือจองห้องพักอย่างถูกต้อง
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อก่อการทุจริต ฉ้อโกง หรือจองเพื่อเก็งกำไร หรือทำการจองใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคาดหมายความต้องการ
 • บอกเป็นนัยไม่ว่าจะทางใดก็ตามว่า HotelClub เป็นผู้รับรองสินค้าหรือบริการของคุณ
 • ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ประกาศหรือถ่ายโอนวัตถุดิบใดๆ ที่ผิดกฎหมาย มีภัยคุกคาม หมิ่นประมาท ส่อเสียด ลามก หยาบคาย ยั่วยุ หรือดูหมิ่น ซึ่งทำให้หรือก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามโดยข้อตกลงเหล่านี้ 
 • ใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์ในทางใดก็ตามที่ตามการพิจารณาอย่างมีเหตุผลของเรา ทำให้เกิดผลกระทบทางลบกับประสิทธิภาพหรือการทำงานของเว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่ใช้โดย HotelClub หรือเว็บไซต์หรือสมาชิกอื่นๆ
 • อัพโหลดหรือถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์หรือใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อาจทำลาย รบกวน หรือพยายามรบกวน สกัดกั้น การทำงานตามปกติของเว็บไซต์ของเรา หรือยึดครองเว็บไซต์หรือระบบใดๆ หรือทำให้อุปกรณ์หรือเครือข่ายของเราหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้งานโดย HotelClub ทำงานอย่างหนักอย่างไม่สมเหตุผล หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • ใช้งานเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งที่รบกวน หรือพยายามรบกวนการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เครื่องมือของเราทำงานอย่างหนัก หรือ
 • ปิดบังต้นกำเนิดของข้อมูลที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา

การยกเลิก

HotelClub สามารถที่จะตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบในการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้และ/หรือจัดหาการบริการใดๆ หรือจำกัดการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเมื่อใดและด้วยเหตุผลใดตาม รวมทั้งการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณถูกระงับหรือยกเลิก คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์โดยทันที และทำลายสำเนาของส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ที่คุณมี การยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ HotelClub และผู้จัดหาหรือผู้ทำการแจกจ่ายบุคคลที่สามผูกพันตามกฎหมายหรือตามความถูกต้อง จากการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณได้รับมอบจะถูกยกเลิกและคืนให้กับ HotelClub และบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายตามความเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลบ ปรับปรุง หยุดใช้งาน ระงับการใช้งานหรือแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณจึงควรจะเข้าชมหน้านี้อยู่เสมอเพื่อทบทวนข้อตกลงล่าสุดที่คุณต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุณยอมรับว่า HotelClub จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การระงับหรือการหยุดใช้งานดังกล่าว หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงใหม่และการใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามข้อตกลงที่บังคับใช้ ณ เวลาคุณที่ใช้งาน

4.    ความเป็นส่วนตัว

การใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยอมรับว่าคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว และข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวนั้นสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับได้ การยอมรับข้อตกลงนี้เป็นการยินยอมการใช้งานข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน

5.    การบริการและเนื้อหา

ความพร้อมในการให้บริการ

เราจะใช้ความพยายามเชิงพาณิชย์ตามความเหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์ของเราพร้อมใช้งานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีช่วงหยุดให้บริการเพื่อการบำรุงรักษาตามตาราง นอกตารางและระบบหยุดทำงาน เราไม่รับประกันว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะปลอดจากการรบกวนหรือพร้อมให้บริการตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือรับผิดชอบต่อความล่าช้า ความขัดข้อง หรือช่วงที่หยุดทำงาน

เนื้อหา

เนื้อหานี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น แม้เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและความเที่ยงตรงของข้อมูล ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์ หรือสามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ตั้งนั้นเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากผู้จัดหา เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ คุณรับผิดชอบในการประเมินความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ และความเป็นประโยชน์ของความเห็น หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

คุณไม่ควรดำเนินการใดๆ โดยยึดตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันการชำระเงินของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล์ ก่อนอื่นควรตรวจสอบที่แฟ้มข้อมูล “Spam” หรือเมล์ขยะของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการยืนยันได้ถูกส่งไปที่อื่นหรือไม่ หากยังไม่พบอีเมล์ยืนยันการจอง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดด้านล่าง

ไวรัส

เราจะพยายามตามความเหมาะสมที่จะรักษาให้เว็บไซต์นี้ปลอดจากไวรัสแต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะปลอดจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายตลอดเวลา คุณควรจะใช้การป้องกันตามความเหมาะสมก่อนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือจากการดาวน์โหลดสิ่งใดๆ จากเว็บไซต์นี้

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะปกป้องการใช้งานบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุณยอมรับว่า HotelClub และบริษัทในเครือจะได้รับการคุ้มครองจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ความต้องการหรือความสูญเสียจากคุณเนื่องจากการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณ (“ผู้ถือบัตร”) เกิดข้อขัดแย้งในการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่จองผ่านเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ HotelClub ทราบภายใน 10 วันหลังจากยื่นเรื่องข้อขัดแย้งนั้นๆ คุณตกลงว่า HotelClub มีอำนาจเทียบเท่าผู้จัดหาของ HotelClub ในการเก็บเงินที่เป็นหนี้ค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งจองผ่านเว็บไซต์จากธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตหรือผ่านศาลหรือตัวแทนเรียกเก็บ

6.    ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ลิงค์ออกจากเว็บไซต์HotelClub

เพื่อความสะดวกของคุณ เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เมื่อคลิ้กลิงค์ใดก็ตามเหล่านั้น คุณจะออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์อื่น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงค์ใดๆ หรือไฮเปอร์ลิงค์ใดๆ ที่มีอยู่ในลิงค์ของเว็บไซต์อื่น การที่มีลิงค์อื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการรับรองใดๆ ของ HotelClub และบริษัทในเครือต่อเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับ HotelClub คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากเข้าสู่เว็บไซต์อื่นจากลิงค์ในเว็บไซต์นี้

คุณควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากข้อตกลงเหล่านี้ใช้สำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์อื่น

ลิงค์สู่เว็บไซต์HotelClub

เรายินดีรับลิงค์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเราผ่านทางลิงค์ข้อความโดย (ก) คุณต้องยุติการเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์ของเราหากเราได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว (ข) คุณต้องไม่แสดงเป็นนัยว่า HotelClub สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามของคุณหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอยู่ในเครือของ HotelClub (ค) คุณต้องไม่ทำให้ HotelClubได้รับความเสื่อมเสียหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไปในทางที่ผิดเกี่ยวกับ HotelClub หรือเว็บไซต์หรือบริการของ HotelClub (ง) คุณไม่สามารถลบหรือปิดบังข้อความสงวนลิขสิทธิ์หรือประกาศต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ (จ) คุณไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ของ HotelClub และ (ฉ) คุณไม่สามารถทำซ้ำ สร้างกรอบหรือลอกเลียนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เราสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้คุณถอดลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ออกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

7.    ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ HotelClub หรือผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว HotelClub และผู้ออกใบอนุญาตสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมทั้งลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด) เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสากลต่างๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายอื่นๆ  โดยการใช้กฎหมายท้องถิ่นหรือสนธิสัญญาสากล การใช้งาน ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าว

สัญลักษณ์ทางการค้า

HOTELCLUB RATESTOGO ORBITZ EBOOKERS และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ปรากฏ แสดงหรือใช้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าคอมมอนลอว์ หรือเครื่องหมายการบริการของ HotelClub และผู้จัดหาของ HotelClub เครื่องหมายเหล่านี้ไม่สามารถทำการคัดลอก ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ใช้งาน แก้ไข หรือเผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก HotelClub หรือผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นส่วนที่รวมอยู่กับสำเนาของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ความเห็นและการยินยอมของคุณ

การสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่คุณส่งมายัง HotelClub ผ่านเว็บไซต์ โดยอีเมล์หรือวิธีอื่นรวมทั้งข้อมูล คำถาม คำติชม การจัดอันดับของที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยว คำแนะนำ ความเห็น หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน (“การสื่อสารหรือสิ่งใดๆ”) จะถือว่าไม่เป็นความลับและปลอดกรรมสิทธิ์ คุณสามารถสื่อสารหรือส่งสิ่งใดๆ บนเว็บไซต์นี้ตามส่วนที่ 3 ของข้อตกลงนี้และตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • การสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่คุณส่งให้แก่เราหรือแจ้งบนเว็บไซต์เราโดยความสมัครใจ ให้ถือว่าคุณอนุญาตให้ HotelClub และผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคนสามารถใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สื่อสารสู่สาธารณะ สร้างผลงานต่อจาก แจกจ่าย หรือทำการใดๆ ที่อาจละเมิดจริยธรรมและสื่อสารหรือวัตถุดิบนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดก็ตามได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งยังสามารถให้อนุญาตต่อได้ โดยเป็นการอนุญาตที่ครอบคลุมทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง ปลอดค่าลิขสิทธิ์ เป็นการตลอดไป และไม่สามารถเรียกคืนได้
 • คุณนำเสนอและรับรองต่อเราโดยตระหนักว่าการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่ส่งมายังเรานั้นเป็นผลงานต้นฉบับของคุณ สร้างขึ้นโดยคุณเองและไม่มีผู้อื่นที่มีผลประโยชน์หรือสามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการสื่อสารหรือวัตถุดิบนั้นๆ
 • คุณต้องไม่ส่งสิ่งใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้า สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือองค์กรใด

เราไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่มีการแจ้งหรือส่งหรือการตอบกลับการสื่อสารหรือสิ่งใดนั้นๆ เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณ แต่เราไม่สามารถตอบทุกความคิดเห็นได้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะยอมรับ ประกาศหรือตอบการสื่อสารหรือสิ่งใดที่คุณหรือผู้อื่นส่งมายังเว็บไซต์นี้หรือมีลิงค์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้งานของบุคคลใดก็ตามหรือลบสิ่งที่บุคคลใดๆ ส่งมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราสามารถใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวระงับ ยกเลิก หรือจำกัดการใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณได้

8.    ข้อยกเว้นในการรับประกัน

นอกเสียจากจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงด้านล่างนี้ HotelClub และผู้จัดหาบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และ/หรือวัตถุดิบใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดนี้ให้บริการตามที่ “เป็นอยู่” HotelClub และบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายใดๆ ไม่รับประกันในความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ การใช้กันทั่วไป หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิเสธในการรับผิดชอบการรับประกันและข้อตกลงทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น HotelClub หรือผู้จัดหาบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายนั้นไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ หรืออีเมล์ใดๆ ที่ส่งจาก HotelClub นั้นปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ สิ่งไม่รวมหรือสิ่งดัดแปลงหรือวัตถุประสงค์ที่จะจำกัด รวมหรือไม่แก้ไขการประกันผู้บริโภคตามกฎหมายอย่างใดก็ตามหรือเงื่อนไขโดยปริยายหรือการรับประกันของ ข้อจำกัดความคุ้มครอง จะฝ่าฝืนบทกฎหมายอื่นใดหรือเป็นสาเหตุให้ส่วนใดก็ตามของข้อตกลงและเงื่อนไขถูกโมฆะ (“การรับประกันที่ไม่สามารถตัดออกไป”) ตามสิ่งจำกัดในประโยคนำหน้านี้ซึ่งแสดงเป็นนัยโดยบทกฎหมาย HotelClub ไม่รวมเงื่อนไข สิ่งรับประกันและเงื่อนไขทุกประการที่ถูกบอกเป็นนัยโดยข้อบังคับ กฎหมายทั่วไปหรือขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการ ข้อมูลและเนื้อความอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดหาหรือมุ่งหมายที่จะจัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากความรับผิดเกี่ยวกับการรับประกันที่ไม่สามารถตัดออกไป HotelClub (รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างและตัวแทนบริษัท) ไม่รวมต่อความรับผิดทุกประการไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากการละเมิด (ซึ่งรวมทั้งไม่จำกัดความประมาท) สัญญาหรืออื่นใดก็ตาม ต่อการบาดเจ็บโดยส่วนตัวหรือความสูญเสียหรือเสียหายอื่นก็ตาม (ซึ่งรวมทั้งไม่จำกัดการเสียโอกาสหรือความสูญเสียผลประโยชน์) ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยทางใดก็ตามนอกจากการใช้เว็บไซต์นี้

9.    ขอบเขตความรับผิดชอบ

HotelClub ไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือต่อไวรัสที่อาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เนื่องจากการใช้งาน หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดวัตถุดิบ ข้อมูล ข้อความหรือรูปภาพจากเว็บไซต์ นอกจากความรับผิดชอบในเงื่อนไขที่ไม่สามารถยกเว้นได้ HotelClub หรือผู้จัดหาบุคคลที่สามใดๆ หรือผู้จัดจำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด (รวมทั้งการละเมิดโดยปราศจากข้อจำกัด) สัญญาหรือประการอื่นต่อความเสียหายต่อบุคคล หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมทั้งการสูญเสียโอกาสหรือเสียผลประโยชน์อย่างโดยปราศจากข้อจำกัด) ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม เป็นพิเศษหรือเป็นผลจาก เกิดจากในทางใดก็ตาม โดยปราศจากข้อจำกัดต่อสิ่งต่อไปนี้.

(1) การใช้งานใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์  (2) ความขัดข้องทางเทคนิค การทำงานที่ไม่ปกติ ความล้มเหลว หรือล่าช้า (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานหรือการที่ไม่สามารถใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อการจองหรือออกบัตรโดยสาร) (3) การดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานโดย HotelClub หรือผู้จัดหาบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายใดๆ แม้ว่าจะหน่วยงานดังกล่าวจะได้แจ้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว และ/หรือ (4) ความล้มเหลวในการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดขวาง การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการถ่ายทอด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของช่องทางการสื่อสาร การลักขโมยหรือการทำลายหรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานบันทึก.

โดยที่ไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น หาก HotelClub หรือบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดเงื่อนไขใดๆ นอกจากเงื่อนไขที่ไม่อาจยกเว้นได้แล้ว HotelClub และผู้จัดหาบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ มีความรับผิดชอบจำกัดต่อความเสียหายของคุณที่เกิดจากการละเมิดนั้นโดยเป็นทางเลือกของ HotelClub ในการจัดหาให้อีกครั้ง หรือชำระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอีกครั้ง ให้การบริการอย่างมีข้อจำกัดตามการละเมิดที่เกิดขึ้น  นอกจากสิทธิ์อื่นๆ หรือการแก้ไขใดๆ ที่ HotelClub สามารถทำได้และปราศจากการรับผิดชอบใดๆ ก็ตาม เป็นการพิจารณาของ HotelClub แต่เพียงผู้เดียวที่จะยกเลิกหรือจำกัดการเข้าใช้งานส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ได้เมื่อไหร่ก็ตามโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

10.    การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะปกป้องและชดเชย HotelClub และผู้จัดหาบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายใดๆ และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทนจากการเรียกร้องสิทธิ์ ผลของการกระทำ หรือการเรียกร้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางการบัญชีหรือทางกฎหมายที่เหมาะสมโดยไม่มีข้อจำกัดที่ดำเนินการโดยคุณหรือในนามของคุณที่เกินจากความรับผิดชอบที่ได้ถูกระบุไว้นี้และยื่นเรื่องหรือเริ่มดำเนินการโดยบุคคลที่สามใดๆ ต่อ HotelClub เนื่องจาก (1) การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้หรือเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ (2) การละเมิดกฎหมายใดๆ ของคุณหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ (3) การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

11.    กฏหมายที่ใช้ควบคุม

ข้อตกลงนี้และการดำเนินการตามข้อตกลงจะอยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยอมรับและยินยอมในการตัดสินของศาลประจำมลรัฐและศาลสหพันธรัฐที่ตั้งอยู่ในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับข้อสงสัยและข้อขัดแย้งที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์และข้อตกลงนี้

12.    ทั่วไป

คุณไม่สามารถมอบ โอน ให้สัญญาช่วงสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกมัดได้หลังจากนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าสามารถแยกส่วนได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ถูกระบุว่าไม่สามารถใช้ได้หรือเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนั้นจะถูกใช้บังคับตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกำหนดนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือ ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมทั้งข้อตกลงใดๆ ที่ใช้ร่วมกันในที่นี้หรืออ้างอิงถึงในที่นี้ประกอบกันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารนี้ และใช้แทนความเข้าใจและข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนใดๆ  (ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) เกี่ยวกับสาระสำคัญ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนอกจากจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขและแสดงบนเว็บไซต์หรืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

13.    ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือการบริการจาก HotelClub คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตามที่ระบุด้านล่าง เราจะพยายามตอบคำถามของคุณหรือข้อกังวลโดยทันที
อีเมล์: customer_service@hotelclub.com