Användarvillkor och regler

Gäller från och med 1:a augusti 2011.

Välkommen till HotelClub! Var god läs dessa användarvillkor och regler noggrant innan du börjar använda eller skaffa dig något av vår webbsidas innehåll, produkter eller tjänster.

Tillgång till och användande av denna sida är beroende av godkännande av villkoren och reglerna nedan ("Villkor"), som innehåller vår Integritetspolicy. När du får tillgång till, använder eller skaffar dig något av vår webbsidas innehåll, produkter eller tjänster går du med på villkoren. Om du inte godtar alla villkor, vänligen använd då inte denna sida.

 1. Förklaringar
 2. Omfattning och villkor
 3. Användning av sidan
 4. Integritet
 5. Tjänster och innehåll
 6. Länkar till tredje parts sidor
 7. Intellektuell egendom
 8. Uteslutning av gatanti
 9. Begränsning av ansvarsskyldighet
 10. Skadeersättning
 11. Styrande lag
 12. Allmänt
 13. Kontaktuppgifter

1. FÖRKLARINGAR

I detta dokument förklaras termer som börjar med stor bokstav i villkoren eller i inledningen.

"Boka" betyder att reservera.

"Innehåll" betyder den text, de dokument, den information, data, artiklar, bilder, fotografier, grafik, programvara, dataprogram, videoinspelningar, ljudinspelningar, ljud, design, specialartiklar, och andra material som finns tillgängliga på vår sida. "Innehåll" inkluderar även kännemärken och tjänster.

"HotelClub" eller "vi" betyder HotelClub och dess dotterbolag och partners.

"Kännemärke" betyder varumärke, varunamn, servicemärke, varuklädsel, logo, skräddarsydd grafik, eller ikon.

"Medlem" betyder en individ som har registrerat sig med sidan.

"Medlems-ID" betyder den e-postadress som du använde (med ditt lösenord) för att logga in på vår sida.

"Leverantör" betyder Hotelclubs licensgivare, leverantörer, informationsleverantörer, och leverantörer för rese- och fritidsservice.

"Tjänster" betyder logi, och andra saker som finns tillgängliga genom vår sida.

"Sida" betyder denna webbsida och eventuella respekive sub-webbsidor, tillsammans med respektive innehåll, kännemärken och tjänster som finns tillgängliga från denna sida och eventuella sub-webbsidor.

Termerna "Sida", "Kännemärken", "Innehåll" och "Tjänster" inkluderar ej de sidor, kännemärken, innehåll, produkter eller tjänster som tilhandahålls av tredje parter, och som är tillgängliga via en länk från sidan. Användandet av sådana tredje parters sidor, kännemärken, innehåll, produkter eller tjänster är beroende av de villkor som bestämts av deras respektive ägare eller verksamheter.

2. OMFATTNING OCH VILLKOR

Webbsida

Dessa villkor styr din användning av allt innehåll och de tjänster som finns tillgängliga genom webbsidan. Du går med på att binda dig till dessa villkor, och att använda sidan är att strikt följa alla gällande lagar, bestämmelser och regler, och på ett sätt som inte negativt återspeglar Hotelclubs och dess leverantörers välvilja eller rykte.

Ytterligare villkor

Ytterligare villkor och regler som Bästa prisgaranti, Bokningsvillkor och Medlemskapsregler och villkor gäller, och du går med på att följa sådana andra villkor och regler när du använder dig av dessa tjänster. Då och då gäller andra villkor, som till exempel villkor och regler för kampanjer som du även går med på att följa då du tar del av kampanjen.

Åldersgräns och ansvar

Om du använder denna sida är du själv ansvarig för att vidmakthålla förtroligheten av dina kontouppgifter och ditt lösenord. Du går med på att ta ansvar för all aktivitet som utförs under ditt Medlems-ID eller lösenord. Du framställer att du är tillräckligt gammal för att använda denna sida, och för att skapa bindande, lagliga skyldigheter för eventuell ansvarsskyldighet du kan tänkas ådra dig som ett resultat av att du använt denna sida. Du förstår att du är finansiellt ansvarig för all användning av denna sida, av dig och de som använder dina inloggningsuppgifter.

Du måste även gå med på alla resonliga anvisningar som utförs av HotelClub angående användningen av ditt Medlems-ID och lösenord enligt sidan eller tjänsterna.

3. ANVÄNDNING AV DENNA SIDA

Licens

HotelClub beviljar dig en icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar, ej-underlicensierbar, upphävningsbar licens att använda denna sida enligt dessa villkor. Såvida vi inte gett dig tillåtelse i förväg och skriftligen kan du använda sidan endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, och ej erbjuda tjänster till tredje part.

Ingen kopiering, distribution eller försäljning

Du må ladda ned, förevisa, eller skriva ut en (1) kopia av vilken del som helst av innehållet. Om du gör det må du inte ändra innehållet på något sätt, och du måste reproducera HotelClubs meddelande om upphovsrätt (eller leverantörens meddelande som tillämpligt) i formen:

© 2001 - 2011 HotelClub - All Rights Reserved

som det förvisas på den/de relevanta sidan/sidorna som du må kopiera och länka tillbaka till sidan.

Förutom det som föreskrivs ovan må du inte

 • Kopiera, reproducera, ladda upp, anslå, förevisa, återpublicera, distribuera, överföra eller kommunicera till allmänheten någon som helst del av innehållet;
 • Använda en ram eller kant kring sidan, eller en inramningsteknik för att innesluta någon som helst del eller aspekt av sidan, eller avspegla eller replikera någon som helst del av sidan;
 • Ändra, översätta till annat språk eller dataspråk, eller skapa nydanande verk från något som helst av innehållet eller del av denna sida;
 • Bakåtkompilera någon som helst del av denna sida; eller
 • Sälja, erbjuda till försäljning, överföra, eller licensiera någon som helst del av sidan på något som helst sätt till tredje parter

Andra begränsningar

Såvida ej tillhandahållits i dessa villkor, eller såvida specifik lag kräver HotelClub att tillåta dig göra så, må du inte göra något som helst av följande utan ett tidigare skriftligt medgivande av HotelClub:

 • Använda någon som helst robot, spindel, eller automatiskt verktyg, eller manuell process för att övervaka innehåll;
 • Använda sidan annat än till att göra skäliga bokningar;
 • Använda sidan för att göra någon som helst falsk, olaglig eller spekulative bokning, eller andra bokningar i väntan på efterfrågan;
 • På något sätt antyda att HotelClub stödjer dina produkter eller tjänster;
 • Placera falsk eller missvisande information på sidan,
 • Anslå eller sprida något som helst olagligt, hotande, ärekränkande, nedsättande, oanständigt, anstötligt, upproriskt, pornografiskt eller kränkande material eller något som helst material som skulle kunna grunda eller uppmuntra uppförande som skulle anses vara ett kriminellt brott, åstadkomma medborgerlig ansvarsskyldighet, eller på annat sätt bryta någon lag; eller för något som helst annat syfte som är olagligt eller förbjudet av dessa villkor.
 • Använda eller ha tillgång till sidan på något som helt sätt som, enligt vårt resonabla omdöme, ofördelaktigt påverkar sidans prestanda eller funktion, eller andra datorsystem eller nätverk som används av HotelClub, andra användare eller medlemmar;
 • Ladda upp eller transmittera till sidan eller använda något som helst verktyg, programvara eller rutin som innehåller virus, Trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, eller andra rutiner för datorprogrammering som kan tänkas förstöra, inkränkta på eller försöka inkränkta på, beslagta vår sidas normala operation, eller anvisa sidan eller något system, eller handla på ett sätt som framtvingar en oskälig belastning på vår datorutrustning eller på vårt nätverk eller på något datorsystem som används av HotelClub, eller som överskrider rättigheterna av en tredje part;
 • Använda något som helst verktyg, programvara, eller rutin, som inkränktar på, eller försöker inkränkta på vår sidas normala operation, eller handla på ett sätt som framtvingar en oskälig belastning på vår utrustning; eller
 • Förkläda ursprunget för den information som transmitteras genom sidan.

Uppsägning

HotelClub må i dess enda diskretion när som helst och utan förvarning eller ansvarsskyldighet, avsluta dessa villkor och/eller tillhandahållandet av tjänsterna eller begränsa din tillgång till alla eller vilken som helst del av denna sida när som helst av vilket skäl som helst, inklusive all olämplig användning av denna sida eller ditt misslyckande med att lyda dessa villkor. Vid en sådan uppsägning eller suspendering måste du omedelbart upphöra att använda denna sida, och förstöra eventuella kopior du har gjort av eventuell del av sidan. Sådan uppsägning skall inte påverka eventuell rättighet till understöd till vilken HotelClub och dess tredje part leverantörer och distributörer kan tänkas vara berättigade, enligt lag eller rättvisa. Vid uppsägning av dessa villkor kommer alla rättigheter du beviljats att upphöra och återfalla till HotelClub och dess tredje part leverantörer eller distributörer, som är tillämplig.

Modifikation

Alla delar av sidan må ändras, kompletteras, tas bort, uppdateras, avbrytas suspenderas, eller ändras när som helst, och utan förvarning till dig, och du bör därför tidvis besöka denna sida för att granska de dåvarande villkoren till vilka du är bunden. Dock skapar vi ingen förpliktelse att informationen på denna sida. Du accepterar att HotelClub inte skall, till den omfattning som är godkänd enligt lag, vara ansvarsskyldig till dig för något som helst dröjsmål eller andra skadestånd som kan tänkas resultera från sådan modifikation, suspendering, eller sådant upphörande. Om du fortsätter att använda denna sida efter att en variation skett för dessa villkor bedöms det som att du har gått med på de nya villkoren och din användning av denna sida kommer att bli betingad av villkoren som är i kraft vid tidpunkten av din användning.

4. INTEGRITET

Din användning av sidan är beroende av vår Integritetspolicy. Du går med på att du har läst vår Integritetspolicy och att en sådan policys villkor är resonabla och acceptabla för dig. Ditt godkännande av villkoren är också ditt medgivande till vår informationspraxis i vår Integritetspolicy.

5. TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Tillgänglighet

Vi kommer att använda våra skäliga kommersiella kraftresurser för att bibehålla vår sida tillgänglig på en 24-timmars/7-dagar- i-veckan basis, beroende av nödvändigt schemalagt driftstopp för service, ej schemalagd service, och systemavbrott. Vi kan inte lova att tillgång till sidan kommer att vara oavbruten eller tillgänglig hela tiden. Vi godtar ingen ansvarsskyldighet för eventuellt dröjsmål, avbrott, eller driftstopp.

Innehåll

Innehållet är avsett för informationsyfte endast. Fastän vi utövar skäliga kraftresurser för att försäkra dess kvalitet och ackuratess, så kan det uppstå fel, eller informationen som tillhandahålls kan tänkas vara ofullständig, oaktuell, eller oanvändbar för din särskilda situation. Dessutom har informationen som tillhandahålls för saker som service, faciliteter och läge getts till oss av säljare. Vi åtar oss inte någon ansvarsskyldighet eller ansvar några som helst misstag eller försummelse. Du är ansvarig för att bedöma exakthet, helhet, och användbarhet av alla synpunkter, råd, eller annat innehåll som är tillgängligt genom sidan eller som är inhämtat från en länkad sida.

Du bör ej agera med hänvisning till den information som finns på denna sida förrän du har fått en bekräftelse på din transaktion. Om du inte har fått en bekräftelse på din bokning via e-post, kolla först i din mapp för "spam" eller "skräppost" för att kontrollera att den inte kommit fel, och om du fortfarande inte kan hitta den, var god kontakta vårt Kundserviceteam. Kontaktinformation finns nedan.

Virus

Vi gör skäliga försök till att utesluta virus från sidan, men kan ej försäkra att sidan alltid kommer att vara fri från virus eller andra förstörande programvaror. Du uppmanas att alltid tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder innan du laddar ned information från sidan. Vi tar inget ansvar för förstörelse av datorutrustning eller annan egendom som kan tänkas resultera från användning av sidan eller nedladdning av någonting från sidan.

Kreditkortstransaktioner

Du är ansvarig för att skydda dig mot obehörig användning av ditt kreditkort och går med på att skydda dig mot förlust och hålla HotelClub och dess dotterbolag skyddade mot förlust mot eventuella anspråk, krav eller förluster som orsakats av dig som ett resultat av obehörig användning ditt kreditkort.

Om du ("Kortinnehavaren ") bestrider eventuell debitering av ditt kredit/betalkort associerad till eventuella produkter eller tjänster som bokats genom sidan, går du med på att kontakta HotelClub inom 10 dagar från det datum du påbörjade dispyten. Du går med på att HotelClub kommer att ha befogenhet som är helt och hållet likvärdig med HotelClubs leverantörer som samlar de summor som är skyldiga för produkter eller tjänster som bokats genom sidan från ditt bank/kreditkortsföretag eller via domstolar/inkassobyråer.

6. LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBSIDOR

Utgående länkar

För din bekvämlighet erbjuder vår sida länkar till andra sidor. När du klickar på en av dessa länkar lämnar du vår sida och går in på en annan sida. Vi är inte ansvarsskyldiga för innehållet för några länkade tredje parters webbsidor eller några hyperlänkar som finns på de länkade tredje parternas webbsidor. Det som inkluderas i eventuella länkar innebär inte en endossering av den länkade tredje parterns sida av HotelClub och dess dotterbolag. Det är helt på egen risk som du skaffar dig tillgång till eventuella länkar på denna sida som tar dig till en tredje parts sida.

Du bör noggrant granska villkoren och reglerna för användning av dessa sidor, därför att dessa villkor kommer att gälla för ditt besök på dessa andra sidor.

Inkommande länkar

Vi välkomnar länkar från en tredje parts sida till vår sida, via en Plain Text länk, förutsatt att (a) du upphör att tillhandahålla en länk till vår sida om så ombeds av HotelClub; (b) du inte påstår på något som helst sätt att HotelClub stödjer några av dina produkter eller tjänster, eller sätts i samband med dig, (c) du inte framställer HotelClub på ett falskt sätt, eller tillhandahåller missvisande eller felaktig information om HotelClub, eller dess sida eller tjänster, (d) du inte tar bort eller döljer meddelandena om upphovsrätt, eller andra meddelanden på denna sida; (e) du inte använder några som helst kännemärken för HotelClub; och (f) du inte replikerar, ramar in eller återspeglar innehållet på sidan.

Vi förbehåller oss rätten att be dig ta bort länkar till denna sida, i vårt eget gottfinnande.

7. INTELLEKTUELL EGENDOM

Äganderätt

Denna sida är endast och exklusivt egendom av HotelClub eller dess licensgivare. HotelClub och dess licensgivare behåller all rättighet, titel och andel (inklusive alla rättigheter till upphovsrätt, varumärke, patenträttighet, företagshemligheter, och all annan intellektuell egendom) på sidan. Denna sida är skyddad av upphovsrätt, varumärke, patenträttighet, företagshemligheter, orättvis konkurrens, och andra världsomfattande lagar, genom tillämpning av lokala lagar eller internationella avtal. Eventuell obehörig användning, reproduktion eller modifikation av denna sida kan tänkas bryta mot sådana lagar.

Varumärken

HOTELCLUB, RATESTOGO, ORBITZ, EBOOKERS och alla andra kännemärken som syns, visas eller används på sidan är registrerade eller gemensam lag varumärken eller servicekännemärken av HotelClub and och dess leverantörer. Dessa kännemärken må ej kopieras, laddas ned, reproduceras, användas, ändras eller spridas på något som helst sätt utan tidigare skriftligt tillåtande från HotelClub eller den relevanta leverantören, förutom som en integrerande del av all laglig kopiering av innehåll.

Dina kommentarer och inlämningar

All kommunikation eller allt material som du överför till HotelClub, genom sidan, via elektroniskt mejl eller på något annat sätt, inklusive all data, frågor, kommentarer, betyg av hotell eller sevärdhet, förslag, idéer, eller liknande ("Kommunikationer eller Material") bedöms som icke-konfidentiellt och icke-ägande. Du må endast lämna in Kommunikationer eller Material på denna sida enligt sektion 3 i dessa villkor samt följande bestämmelser:

 • Du är över 18 år.
 • Genom att frivilligt lämna in till oss, eller genom att sätta upp på sidan Kommunikationer eller Material ger du HotelClub, och alla användare av sidan, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, definitiv, och fullt underlicensierbar licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, kommunicera till allmänheten, skapa icke originella verk från, distribuera, göra vad som helst som annars skulle kunna tänkas konstituera en kränkning av dina moraliska rättigheter, och visa sådana Kommunikationer eller Material på alla sätt, massmedia eller teknologi under en obegränsad tid.
 • Du framställer och rättfärdigar till oss, till din bästa kännedom, att alla Kommunikationer eller Material som du lämnar in är ditt egna originella verk, skapat av dig och att ingen annan person har ett intresse eller anspråk i Kommunikationer eller Material.
 • Du får inte lämna in något som helst material som bryter mot upphovsrätten, varumärken, rätt till integritet, publicitet eller andra intellektuella egendomsrättigheter eller andra rättigheter av alla personer eller enheter.

Vi tar inget ansvar för några Kommunikationer eller Material som sätts upp eller som lämnas in, eller för returnering av sådana Kommunikationer eller Material. Vi vill gärna ha din feedback och vi uppskattar dina idéer och förslag, men vi kan ej svara på alla kommentarer individuellt, och vi är ej på något som helst sätt skyldiga att uppta, sätta upp eller svara på dina Kommunikationer eller Material. Du godtar att HotelClub inte går igenom eller utvärderar eller utövar någon direkt bevakning eller kontroll över de Kommunikationer eller Material som du eller andra sätter upp på denna sida eller länkar till den. Vi behåller rätten till att förbjuda tillgång till eventuell person eller ta bort eventuellt material som sätts upp av vem som helst på grund av vilket skäl som helst utan förvarning. Vi kan tänkas, i vårt absoluta gottfinnande, avsluta, upphäva eller begränsa din tillgång eller användning av del av eller allt på denna sida.

8. UTESLUTNING AV GARANTI

Förutom där det uttryckligen står och där det är beroende av villkoren nedan tar HotelClub och alla tredje parter och distributörer ingen ansvarighet på något sätt beträffande denna sida och/eller eventuellt material som tillhandahålls på denna sida, som alla tillhandahålls på en "som är" basis. HotelClub och alla tredje part leverantörer och distributörer garanterar inte ackuratess, fullständighet, valuta eller pålitlighet av något av innehållet eller den data som finns på denna sida, och sådana parter frånsäger sig uttryckligen alla garantier och alla slags bestämmelser. Varken HotelClub eller några tredje part leverantörer eller distributörer garanterar att denna sida, dess värddatorer eller eventuella e-postmeddelanden som skickas från HotelClub är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Ingenting i dessa villkor och regler begränsar, utesluter eller ändrar eller utger sig för att begränsa, utesluta eller ändra alla lagstadgade garantier eller underförstådda villkor eller garanti den uteslutning som skulle strida mot någon lag eller orsaka någon del av dessa villkor och regler att vara ogiltiga (“Ovillkorliga garantier”). Förbehåll för de begränsningar i föregående mening utesluter HotelClub alla villkor, garantier och villkor som är underförstådda enligt lag, allmän lag eller sedvana i förhållande till alla tjänster, information och annat material som tillhandahålls eller som är avsett att tillhandahållas genom denna webbsida. Med undantag för ansvar i förhållande till ovillkorliga garantier exkluderar HotelClub (inklusive dess kontor, anställda och agenter) all skyldighet, oavsett om det inträffar i åtalbar handling (inklusive utan begränsning underlåtenhet), kontrakt eller på annat sätt, för personskada eller annan förlust eller skada (inklusive, utan begränsning förlorad möjlighet eller utebliven vinst) vare sig direkt, indirekt, särskild eller som följdskada, som uppstår på något sätt av användningen av denna webbsida.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

HotelClub tar inget ansvar, och skall inte vara ansvarsskyldiga för, eventuell förstörelse, eller virus som kan tänkas infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av, eller surfande på denna sida eller nedladdning av eventuellt material, data, text eller bilder från denna sida. Med undantag för ansvarskyldighet för icke-exkluderbar bestämmelse exkluderar HotelClub eller eventuella tredje part leverantörer eller distributörer all ansvarsskyldighet under alla omständigheter som uppstår i åtalbar handling (som inkluderar utan begränsning försumlighet), kontrakt eller i annat fall för eventuell personlig skada eller annan eventuell förlust eller skada (som inkluderar utan begränsning förlust av möjlighet eller förlust av vinster) antingen direkt, indirekt, speciellt eller påföljande, som uppstår på något som helst sätt som inkluderar, utan begränsning, följande: (i) all användning av denna sida eller innehåll som finns häri, (ii) eventuella tekniska svårigheter, tekniskt fel, fel eller försening (inklusive, men ej begränsat till användningen av eller oförmåga att använda eventuell komponent på denna sida för bokningar eller biljettjänster), (iii) HotelClubs eller eventuella tredje part leverantörers eller distributörers prestanda eller icke-prestanda, även om sådan part informerats om möjligheten av förstörelse till sådana parter eller annan eventuell part; och/eller (iv) brist på prestanda, fel, försummelse, avbrott, borttagande, defekt, försening i process eller transmission, datorvirus, kommunikationsfel av linje, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till, modifiering av, eller användning av protokoll.

Om HotelClub eller eventuell tredje part leverantör eller distributör, trost föregående, är dig ansvarsskyldig på grund av överträdelse av eventuell bestämmelse annat än en icke-exkluderbar bestämmelse, begränsar HotelClub och tredje part leverantörer och distributörer sin ansvarsskyldighet gentemot dig för den överträdelsen, till HotelClubss alternativ, till vem som helst att tillhandahålla igen, eller betala kostnaden för att tillhandahålla igen, tjänsterna, med avseende av vilket överträdelsen skedde. I dess egna gottfinnande, utöver andra eventuella rättigheter eller kompensationer som finns tillgängliga för HotelClub och utan vilken som helst ansvarsskyldighet, må HotelClub när som helst och utan förvarning avsluta eller begränsa din tillgång till alla komponenter på denna sida.

10. SKADEERSÄTTNING

Du skall försvara och skydda HotelClub och eventuella tredje part leverantörer och distributörer och deras kontor, direktörer, anställda samt agenter mot förlust och från och emot något som helst anspråk, handling eller krav, inklusive utan begränsning skäliga lagliga avgifter och bokföringsavgifter, medfört av eller å dina vägnar i överskridande av ansvarsskyldigheten som beskrivs häri av eventuell handling inlämnad eller påbörjad av eventuell tredje part mot HotelClub som ett resultat av (1) din överträdelse av dessa villkor eller de dokument som gjorts del av dessa villkor med avseende, (2) ditt brott mot eventuell lag eller en tredje parts rättigheter eller (3) din användning av vår sida.

11. STYRANDE LAG

Denna överenskommelse och dess prestanda skall styras av staten New South Wales lagar i Australien, utan avseende till dess konflikt av lagbestämmelser. Du går med på och godtar den uteslutande jurisdiktionen av staten och de federala domstolar som finns i staten New South Wales, Australien, i alla frågor och dispyter som uppstår på grund av din användning av denna sida och denna överenskommelse.

12. ALLMÄNT

Du må inte anslå, framföra, underleverera eller delegera dina rättigheter, plikter eller förpliktelser häri. Dessa villkor och bestämmelser skall anses som avskiljbara. I händelse av att eventuell bestämmelse bedöms som ogenomförbar eller ogiltig, skall sådan bestämmelse ändå upprätthållas i den utsträckning som är tillåten av tillämplig lag, och sådant fastställande skall inte påverka validitet eller verkställbarhet av alla andra kvarvarande bestämmelser. Dessa villkor, tillsammans med alla andra villkor och regler som inkorporeras häri eller som hänvisas till häri, utgör hela överenskommelsen mellan oss gällande ämnet härav, och ersätter alla eventuella tidigare samförstånd eller överenskommelser (vare sig det gäller muntlig eller skriftlig) gällande ämnet, och må inte ändras eller modifieras förutom skriftligen eller genom att göra sådana ändringar eller modifikationer tillgängliga på denna sida.

13. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor eller angelägenheter gällande dessa villkor, eller om du behöver ytterligare hjälp med avseende på tillgång till eller användning av sidan eller de tjänster som tillhandahålls av HotelClub, kan du kontakta vår Kundserviceavdelning som indikeras nedan. Vi kommer att försöka svara på dina frågor eller angelägenheter så fort vi kan efter att vi har mottagit dem.

E-postadress: customer_service@hotelclub.com