Gebruikersvoorwaarden

Effectief per 1 augustus 2011.

Welkom bij HotelClub! Gelieve deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u de inhoud, producten of diensten via onze website gebruikt of aanschaft.

Toegang tot en gebruik van deze Website is onderhevig aan het accepteren van de gebruikersvoorwaarden hieronder ("Voorwaarden"), inclusief ons Privacybeleid. Door toegang tot, gebruik of aanschaf van alle inhoud, producten of diensten via deze Website stemt u in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u al deze voorwaarden niet wenst te accepteren, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze Website.

1. Definities
2. Omvang en de Voorwaarden
3. Gebruik van de Website
4. Privacy
5. Diensten en inhoud
6. Links naar websites van derden
7. Intellectueel eigendom
8. Uitsluiting van de garantie
9. Beperking van de aansprakelijkheid
10. Schadeloosstelling
11. Toegepast recht
12. Algemeen
13. Contactinformatie

1. DEFINITIES

In dit document worden termen die met een hoofdletter beginnen gedefinieerd in de Voorwaarden of de inleiding.

Met "Boeken" wordt het maken van een reservering bedoeld.

"Inhoud" betekent de tekst, documenten, informatie, data, artikelen, afbeeldingen, foto’s, grafische afbeeldingen, software, programma’s, video-opnamen, audio-opnamen, geluiden, ontwerpen, functies en andere materialen die beschikbaar zijn op de Website. “Inhoud” omvat ook merk(namen) en diensten.

"HotelClub" of "We/Wij" betekent HotelClub en haar dochterondernemingen en affiliaties.

"Merk" betekent handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, trade-dress, logo, specifieke grafische afbeelding of pictogram.

"Lid" betekent een individueel persoon die zich geregistreerd heeft op de Website.

"Leden-ID" betekent het email-adres dat u gebruikt (met uw paswoord) om in te loggen op onze Website.

"Aanbieder" betekent HotelClubs licentiegevers, leveranciers, informatieverschaffers en reis- en recreatieve service-leveranciers.

"Diensten" betekent accommodatie en andere producten die beschikbaar zijn via onze Website.

"Website" betekent deze website en alle respectieve sub-websites, tesamen met de respectieve Inhoud, Merken en Diensten die beschikbaar zijn via deze Website en elke sub-website.

De termen "Website", "Merken", "Inhoud" en "Diensten" hebben geen betrekking op de websites, merken, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door derden, en beschikbaar zijn via een link op de Website. Het gebruik van zulke websites, merken, inhoud, producten en diensten van derden is onderhevig aan de voorwaarden die worden uiteengezet door hun respectieve eigenaren of organisaties.

2. OMVANG VAN DE VOORWAARDEN

Website

Deze Voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van alle Inhoud en Diensten die beschikbaar zijn via de Website. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de Website te gebruiken met strikte naleving van al de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en op een wijze die de welwillendheid en reputatie van HotelClub en haar Aanbieders niet in negatief daglicht plaatsen.

Aanvullende Voorwaarden

Er gelden aanvullende voorwaarden als Besteprijsgarantie, Boekingsvoorwaarden, Lidmaatschapsvoorwaarden, en u stemt in om uzelf te houden aan zulke andere voorwaarden als u gebruik maakt van dergelijke diensten. Van tijd tot tijd gelden er mogelijk nog andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld voorwaarden voor aanbiedingen of promoties, waarbij u instemt dat u zich houdt aan deze voorwaarden wanneer u gebruik maakt van een promotie.

Leeftijdsbeperking en verantwoordelijkheid

Als u gebruik maakt van deze Website, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en paswoord. U stemt in om verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw Leden-ID of paswoord. U verklaart dat u van een zodanige leeftijd bent dat u wettelijk gebruik mag maken van deze Website en een juridische verbintenis aan mag gaan voor alle verplichtingen die zich kunnen voordoen door het gebruik van deze Website. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk bent voor ieder gebruik van deze Website door uzelf, en hen die gebruik maken van uw login gegevens.

U dient tevens te voldoen aan alle redelijkerwijs aangegeven instructies van HotelClub met betrekking tot het gebruik van uw Leden-ID en paswoord ten aanzien van de Website en de Diensten.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Licentie

HotelClub verleent u een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet sub-licentieerbare, intrekbare licentie om gebruik te maken van deze Website in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag deze Website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciёle doeleinden, en u mag geen diensten leveren aan derden, behalve als we u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Geen kopie, distributie of verkoop

U mag één (1) kopie van ieder deel van de Inhoud downloaden, weergeven of uitprinten.

Als u dit doet mag u de Inhoud op geen enkele wijze aanpassen, en dient u de vermelding van het auteursrecht van HotelClub (of die van de Aanbieder, indien van toepassing) alsvolgt weer te geven:

© 2001 - 2011 HotelClub – Alle Rechten Voorbehouden

Zoals het is weergegeven op de betreffende pagina(‘s) die u mogelijk kopieert en teruglinkt naar de Website.

Behalve als hierboven anders wordt aangegeven, mag u geen:

 • enkel deel van de Inhoud, in welke vorm dan ook kopiёren, reproduceren, uploaden, posten, weergeven, herpubliceren, distribueren, doorgeven of communiceren naar het publiek;
 • gebruik maken van een frame- of border-omgeving rondom de Website, of een andere framingstechniek om een deel of element van de Website in te sluiten, en geen mirror maken, en geen enkel deel van de Website reproduceren;
 • aanpassingen, vertalingen in welke taal dan ook (inclusief computertaal) en afleidingen maken van de gehele Inhoud en ieder deel van de Website; 
 • reverse-engineering toepassen op ieder deel van de Website; of
 • enkele derde partij, in geen enkele vorm, een deel van de Website verkopen, te koop aanbieden, doorgeven of verschaffen van een vergunning.

Andere beperkingen

Behalve als anders wordt aangegeven in deze Voorwaarden, of behalve als specifieke toegepaste wetten HotelClub verplichten om het u toe te staan, wordt het volgende niet gepermitteerd zonder vooraf schriftelijk verleende toestemming van HotelClub:

 • Het gebruik van iedere robot, spider, ander geautomatiseerd apparaat of handmatig proces om Inhoud te bekijken;
 • Het gebruik van de Website voor andere doelen dan het maken van legitieme reserveringen of Boekingen;
 • Het gebruik van de Website voor het maken van valse, fraululeuze of speculatieve reserveringen, of reserveringen vooruitlopend op een te verwachten vraag;
 • Op welke manier dan ook impliceren dat HotelClub uw producten of diensten endosseert;
 • Het plaatsen van valse en misleidende informatie op de Website;
 • Het op de Website posten of plaatsen van ieder strafbaar, bedreigend, belastend, lasterlijk, obsceen, onbehoorlijk, opruiend, pornografisch of schendend materiaal, of ieder materiaal dat gedrag kan creёren of stimuleren dat beschouwd wordt als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of op een andere wijze de wet overtreedt; of met iedere andere reden die strafbaar is, of verboden door deze Voorwaarden.
 • Het gebruik van de Website op een wijze die, binnen onze redelijke beoordeling, afbreuk doet aan de prestaties of het functioneren van de Website, of ieder ander computersysteem of netwerk dat wordt gebruikt door HotelClub, andere gebruikers van de Website of Leden;
 • Het uploaden of doorgeven aan de Website van virussen, of het gebruik van apparatuur, software of subprogramma die geïnfecteerd zijn met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, of het gebruik van andere routinesoftware die mogelijk schade kan aanrichten of de gewone gang van zaken op onze Website kan belemmeren, of een poging kan doen tot belemmeren of onderscheppen, of onze Site of een ander systeem kan toeёigenen, of het ondernemen van iedere activiteit die een onredelijke belasting op onze computerapparatuur, netwerk of andere computersystemen die door HotelClub worden gebruikt te weeg brengt, of dat in strijdt is met de rechten van een derde partij;
 • Het gebruik van apparatuur, software of subprogramma dat de gewone gang van zaken op onze Website kan belemmeren, of een poging kan doen tot belemmeren, of iedere activiteit die een onredelijke belasting op onze apparatuur te weeg kan brengen; of 
 • De herkomst van de informatie die wordt doorgegeven via onze Website verbergen.

Beёindiging

HotelClub mag naar eigen goeddunken, ten alle tijde en zonder aansprakelijkheid of kennisgeving vooraf deze Voorwaarden beёindigen en/of de levering van Diensten stopzetten of uw toegang tot de de hele Website, of onderdelen hiervan, beperken, om iedere reden, inclusief onjuist gebruik van de Website of uw falen om te voldoen aan deze Voorwaarden. Zodra een dergelijke beёindiging of schorsing van kracht is, dient u per direct uw gebruik van de Website stop te zetten en eventueel gemaakte kopiёn van ieder deel van de Website te vernietigen. Een dergelijke beёindiging zal geen effect hebben op enige verlichting waar HotelClub en haar derde partij leveranciers en distributeurs recht op hebben, bij de wet of in alle redelijkheid. Bij beёindiging van deze Voorwaarden vervallen alle rechten die aan u zijn verleend, waarbij deze terugkeren bij HotelClub en haar derde partij aanbieders en distributeurs indien van toepassing.

Aanpassing

Ieder aspect van de Website kan ten alle tijde en zonder kennisgeving vooraf worden veranderd, aangevuld, verwijderd, bijgewerkt, beёindigd, uitgesteld of aangepast. U dient hierom met enige regelmaat deze pagina te bezoeken en de Voorwaarden waaraan u gebonden bent door te nemen. Wij nemen echter geen verplichting om de informatie die de website bevat bij te werken. U gaat ermee akkoord dat HotelClub niet, voor zover toegestaan is bij de wet, aansprakelijk kan worden gehouden door u voor enige vertraging of andere schade die mogelijk opgelopen is door dergelijke aanpassingen, uitstellingen of beёindigingen. Als u het gebruik van de Website voortzet nadat deze Voorwaarden zijn aangepast, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe Voorwaarden voor het gebruik van deze Website, en bent u afhankelijk van de Voorwaarden die van kracht zijn ten tijde van uw gebruik.

4. PRIVACY

Uw gebruik van de Website is onderhevig aan ons Privacybeleid. U gaat ermee akkoord dat u ons Privacybeleid gelezen hebt en dat de voorwaarden van een dergelijk beleid voor u redelijk en acceptabel zijn. Uw aanvaarding van de Voorwaarden is tevens uw toestemming voor het gebruik van informatie zoals is aangegeven in ons Privacybeleid.

5. DIENSTEN EN INHOUD

Beschikbaarheid

Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs en zakelijk mogelijk is om onze Website 24-uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar te houden, maar zijn onderworpen aan de nodige geplande downtime voor onderhoud, ongepland onderhoud en systeemuitval. Wij kunnen niet beloven dat toegang tot de Website ten alle tijde ononderbroken of mogelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vertraging, onderbreking of downtime.

Inhoud

De Inhoud is slechts bestemd voor informatiedoeleinden. Ondanks dat we alle redelijke inspanningen uitoefenen om de kwaliteit en de nauwkeurigheid te waarborgen, is het mogelijk dat er fouten zijn opgetreden, of dat de verschafte informatie niet volledig, actueel of van toepassing is op uw specifieke situatie. Daarnaast wordt de weergegeven informatie die gaat over onderwerpen als de service, voorzieningen en locatie aan ons verschaft door de verkoper. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het evalueren van de nauwkeurigheid, volledigheid en het nut van iedere mening, elk advies of andere inhoud die beschikbaar is via de Website, of verkregen via een gelinkte Website.

U dient geen enkele actie te ondernemen gebaseerd op de informatie van deze Website totdat u een bevestiging hebt ontvangen van uw transactie. Als u de bevestiging van uw boeking niet via de e-mail heeft ontvangen dient u eerst uw “spam” of “junk” map te controleren, om er zeker van te zijn dat het niet verkeerd is geplaatst. Mocht u het daarna nog steeds niet hebben gevonden, verzoeken wij u om contact op te nemen met onze klanteservice. De Contactinformatie wordt onderaan dit document weergegeven.

Virussen

Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om virussen te weren van onze Website, maar kunnen niet garanderen dat onze Website ten alle tijde vrij is van virussen of andere vernietigende software. U wordt dringend verzocht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen alsvorens u informatie van de Website downloadt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging aan uw computer of andere bezittingen als resultaat van het gebruik van de Website of het downloaden van elementen van de Website.

Credit Card Transacties

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw credit card tegen onbevoegd gebruik, en u gaat ermee akkoord om HotelClub en haar dochterondernemingen schadeloos te stellen en te behoeden voor eventuele claims, eisen en verliezen die u oploopt als resultaat van onbevoegd gebruik van uw credit card.

Als U ("Kaarthouder") enige kosten betwist die via Uw credit card / bankpas gemaakt zijn in relatie tot producten of diensten die geboekt zijn via de Website, gaat u ermee akkoord dat u HotelClub hiervan binnen 10 dagen na de datum waarop u het geschil indient op de hoogte stelt. U gaat ermee akkoord dat HotelClub de autoriteit heeft, volledig gelijk aan die van HotelClubs leveranciers, om bedragen die verschuldigd zijn voor het boeken van producten of diensten via de Website te incasseren van Uw bank / credit card maatschappij of via de rechter / incassobureaus. 

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Outbound Links

Voor uw gemak biedt onze Website links naar andere websites. Als u op één van deze links klikt, verlaat u onze Website en belandt u op een andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites van derden, of eventuele hyperlinks die de gelinkte websites van derden bevatten. Het opnemen van een link impliceert in geen geval een goedkeuring van de gelinkte derdepartij-website door HotelClub en haar dochterondernemingen. Het gebruiken van iedere link op deze Website, die u naar een website van derden brengt, doet u volledig op eigen risico.

U dient aandachtig de gebruikersvoorwaarden van deze websites door te nemen, aangezien die gelden voor uw bezoek aan deze andere websites.

Inbound Links

Wij verwelkomen links van websites van derden naar onze Website, via een eenvoudige tekst-link, mits (a) u het aanbieden van een link naar onze Webzite staakt zodra HotelClub dit verzoekt; (b) u op geen enkele wijze impliceert dat HotelClub goedkeuring geeft aan uw producten of diensten, of met u is verbonden; (c) u HotelClub niet in een vals daglicht plaatst, of misleidende of valse informatie verstrekt over HotelClub, haar Website of Diensten; (d) u het copyrightteken of andere tekens op deze Website niet verwijdert of onleesbaar maakt; (e) u het Merk HotelClub niet gebruikt; en (f) u de Website niet kopieert, niet voorziet van een frame of geen mirror maakt van de inhoud van de Website.

Wij behouden het recht om, naar ons eigen goeddunken, u te verzoeken de links naar onze Website te verwijderen.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Eigendomsrechten

Deze Website is louter en alleen een exclusief eigendom van HotelClub en haar licentiegevers. HotelClub en haar licentiegevers behouden alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle auteursrecht, merkenrecht, octrooien, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten) in de Website. De Website is beschermt door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheimen, oneerlijke competitie en andere wereldwijde wetten, door de toepassing van lokale wetten of internationale verdragen. Ieder onbevoegd gebruik, reproductie of aanpassing van deze Website kan in strijd zijn met dergelijke wetten.

Handelsmerken

HOTELCLUB, RATESTOGO, ORBITZ, EBOOKERS en alle andere Merken die verschijnen, worden weergegeven of gebruikt op de Website zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken van gewoonterecht of dienstmerken van HotelClub en haar aanbieders. Deze Merken mogen niet worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, aangepast of gedistribueerd op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van HotelClub of een relevante aanbieder, behalve als geïntegreerd onderdeel van iedere geautoriseerde kopie van de Inhoud.

Uw opmerkingen en inzendingen

Alle communicatie of materialen die u verzend naar HotelClub via de website, via e-mail of op een andere manier, inclusief data, vragen, opmerkingen, beoordelingen van een hotel of attractie, suggestie, idee of gelijkend (“Communicatie of Materialen”) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden. U mag alleen Communicatie of Materialen naar de Website zenden in overeenstemming met Sectie 3 van deze Voorwaarden en de volgende bepalingen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Door het vrijwillig verzenden naar ons, of posten op de Website van Communicatie of Materialen verleent u onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwig durende, definitieve, sublicentieerbare licentie aan HotelClub en alle gebruikers van de Website om het te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen,  publiceren, vertalen, naar het publiek te communiceren, afleidingen te maken, distribueren of andere handeling(en) toe te passen die gewoonlijk mogelijk inbreuk kunnen maken op uw morele rechten, en om dergelijke Communicatie of Materialen weer te geven in welke vorm, media of technologie dan ook, voor onbepaalde tijd.
 • U verklaart en garandeert ons dat, voor zover u het kunt weten, alle Communicatie of Materialen die u inzendt uw eigen orginele werk is, gecreёerd door u, en dat geen enkel ander persoon belang heeft in of aanspraak kan maken op de Communicatie en Materialen.
 • U mag geen materiaal inzenden dat in strijd is met het auteursrecht, handelsmerken, recht op privacy, publiciteits- of ander intellectueel eigendomsrecht, of andere rechten van een persoon of entiteit.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor Communicatie of Materialen die gepost of ingezonden zijn, of voor het retourneren van zulke Communicatie of Materialen. Wij wensen uw feedback en waarderen uw ideeёn en suggesties, maar het is voor ons niet mogelijk om op iedere opmerking individueel te reageren en wij zijn niet verplicht, op welke wijze dan ook, om uw Communicatie of Materialen aan te nemen, te posten of te beantworden. U erkent dat HotelClub geen rechtstreekse controle of toezicht uitoefent over de Communicatie of Materialen die u of anderen op deze Website plaatsen of naar deze Website linken, en dat ze het niet beoordeelt of verifieert. Wij behouden het recht om iedere persoon de toegang tot de Website te ontzeggen en om materiaal dat is geplaatst door wie dan ook, om welke reden dan ook te verwijderen, zonder kennisgeving vooraf. Wij kunnen, in onze absolute discretie, uw toegang tot een deel van, of de hele Website stopzetten, opschorten of beperken.

8. UITSLUITING VAN DE GARANTIE

Behalve als het nadrukkelijk wordt verklaard en het onderhevig is aan de in dit document genoemde voorwaarden, kunnen HotelClub en derde partij leveranciers en distributeurs geen enkele garantie geven voor de Website en/of de materialen die worden aangeboden op de Website, die allemaal worden geboden op een “zoals het is” basis. HotelClub en eventuele derde partij leveranciers en distributeurs geven geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, valuta en betrouwbaarheid van de inhoud of data die te vinden is op deze Website, en dergelijke partijen verwerpen nadrukkelijk alle garanties en bepalingen van welke aard dan ook. HotelClub noch eventuele derde partij leveranciers of distributeurs geven garantie dat deze Website, haar servers of e-mails verzonden vanuit Hotelclub vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Niets uit deze gebuikersvoorwaarden kan de wettelijke consumentengaranties of een eventueel geïmpliceerde bepaling of garantie limiteren, uitsluiten of aanpassen, of de intentie hebben om ze te limiteren, uit te sluiten of aan te passen als dit in strijd is met de wet of als hierdoor enig deel van deze Voorwaarden nietig verklaard wordt (“Niet-Uitsluitbare Voorwaarden”). Onderhevig aan de beperkingen uit de voorgaande zin, sluit HotelClub alle bepalingen, garanties en voorwaarden uit die geïmpliceerd worden door de wet, het algemene recht of zede, in relatie tot alle diensten, informatie en ander materiaal dat verschaft wordt of bestemd is voor verschaffing via deze Website. Behalve de aansprakelijkheid in relatie tot de Niet-Uitsluitbare Voorwaarden, wijst HotelClub (inclusief haar functionarissen, werknemers of agenten) alle aansprakelijkheid van de hand, of ze nou voortvloeien uit een onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of een andere reden, voor enig persoonlijk letsel, verlies of schade (inclusief, zonder beperking, verlies van mogelijkheden of verlies van profijt), zowel direct als indirect, speciale of gevolgschade, op enige wijze voortvloeiend uit het gebruik van deze Website.

9. BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

HotelClub aanvaart geen verantwoordelijkheid, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of virusinfectie van uw computerapparatuur of andere eigendommen als resultaat van het bezoeken, gebruiken of browsen van deze Website, of het downloaden van materialen, data, tekst of afbeeldingen van deze Website. Behalve de aansprakelijkheid voor eventuele Niet-Uitsluitbare Voorwaarden, sluiten HotelClub en derde partij leveranciers en distributeurs alle aansprakelijkheid uit, of ze nou voortvloeien uit een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderzins persoonlijk letsel, verlies of schade (inclusief, maar niet beperkt tot verlies van mogelijkheden of verlies van profijt), zowel directe, indirecte, speciale als gevolgschade die zich op enige wijze voordoet, inclusief, maar niet beperkt tot het volgende: (I) ieder gebruik van de Website of de inhoud die hierop wordt aangetroffen; (II) Iedere technische moeilijkheid, defect, storing of vertraging (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van ieder component van de Website voor reserveringen of boekingen); (III) de prestatie of non-prestatie door HotelClub of eventuele derde partij leveranciers of distributeurs, zelfs als een dergelijke partij op de hoogte is gesteld van mogelijkheid op schade aan dergelijke partijen of andere partijen; en/of (IV) het falen van prestatie, fouten, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging van verwerking of verzending, computervirus, falende communicatie, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van gegevens.


Als, ongeacht het voorgaande, HotelClub of eventuele derde partij leveranciers of distributeurs toch aansprakelijk zijn als gevolg van een schending van een bepaling anders dan de Niet-Uitsluitbare Voorwaarde, zullen HotelClub of eventuele derde partij leveranciers of distributeurs hun aansprakelijkheid tegenover u voor die schending naar eigen keuze beperken door de diensten waarop de schending van toepassing is opnieuw aan te bieden, of de kosten ervan aan te bieden. Naar eigen goeddunken, naast alle rechten en remedies die beschikbaar zijn voor HotelClub en zonder aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, kan HotelClub ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf u de toegang tot ieder component van de Website weigeren of beperken.

10. SCHADELOOSSTELLING

U zult HotelClub en eventuele derde partij leveranciers of distributeurs, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten beschermen en schadeloos stellen van iedere claim, jurisprudentie of eis, inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten veroorzaakt door of namens u voor rechtsvordering die is ingediend of gestart door iedere derde partij tegen HotelClub, buiten de aansprakelijkheid die hier beschreven wordt om, en als resultaat van (1) uw schending van deze Voorwaarden of documenten die bij verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden, (2) uw overtreding van iedere wet of de rechten van een derde partij of (3) uw gebruik van onze Website.

11. TOEGEPAST RECHT

Deze overeenkomst en de uitvoering ervan worden geregeerd door de wetten van de staat New South Wales, Australiё, zonder de bepalingen van het internationaal privaatrecht in ogenschouw te nemen. U gaat akkoord met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die zijn gevestigd in de staat New South Wales, Australiё, tijdens alle vragen en controversen die voortkomen uit het gebruik van deze Website en deze overeenkomst.

12. ALGEMEEN

U mag uw rechten, plichten en obligaties onder deze Voorwaarden niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren aan anderen. Deze voorwaarden en bepalingen kunnen worden gescheiden. In het geval dat een bepaling als onuitvoerbaar of onjuist wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling toch afgedwongen, voor zover de toegepaste wetten dit toestaan, en een dergelijke bepaling is niet van invloed op ieder van de overige bepalingen. Deze voorwaarden, tesamen met eventuele voorwaarden en bepalingen die hierin zijn ondergebracht of waar hierin aan wordt gerefereerd vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking op het onderwerp ervan, en vervangen iedere eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten (zowel mondelijk als schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en mogen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk of als dergelijke wijzigingen en aanpassingen beschikbaar worden gemaakt via deze Website.

13. CONTACTINFORMATIE

Mocht u nog vragen of twijfels hebben over deze Voorwaarden, of als u verdere assistentie nodig hebt in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, of de diensten die worden geboden door HotelClub, kunt u contact opnemen met onze klantenservice-afdeling via het hieronder aangegeven email-adres. Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren op uw vragen of twijfels, nadat wij ze hebben ontvangen.

Email: customer_service@hotelclub.com