นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HotelClub

TRUSTe online privacy certification

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555
HotelClub Pty Ltd (ในที่นี้ต่อไปจะเรียกว่า “HotelClub”) มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของ HotelClub วิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวและทางเลือกที่คุณสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้กับเรา
กล่าวคือ

 • เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่แจ้งให้คุณทราบและไม่ขออนุญาตจากคุณ
 • เราจะไม่จงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เราจะอนุญาตให้คุณเข้าชม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้และเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและ
 • เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณ

HotelClub ได้รับเครื่องหมาย TRUSTe's Privacy Seal โดยเป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวและระเบียบปฏิบัตินี้ได้ผ่านการตรวจสอบจาก TRUSTe แล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดโปรแกรมของ TRUSTe ซึ่งรวมถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และทางเลือกเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภาระหน้าที่ของ TRUSTe ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามอิสระ คือ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ให้กับผู้บริโภคและองค์กรทั่วโลกผ่านเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือทางด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว และทางออกเกี่ยวกับการรับรองความน่าเชื่อถือที่ทันสมัย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือระเบียบปฏิบัติของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@HotelClub.com หากคุณไม่พึงพอใจต่อการตอบสนองของเรา คุณสามารถติดต่อ TRUSTe ได้ที่นี่ โปรแกรม TRUSTe จะครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น


1. คำจำกัดความ

ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำที่ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ในภาษาอังกฤษจะระบุอยู่ในส่วนที่ 1 หรือในคำนำ


“บริษัทคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ” หมายถึงบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับ HotelClub หรือมีสัญญากับอุตสาหกรรมการให้บริการท่องเที่ยวและโรงแรม

“จอง” หมายถึงการสำรอง

“คุ้กกี้” หมายถึงไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังผู้รับ สมาชิกหรือคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้อีก ครั้งในอนาคต

“พิกเซลแท็ก” หมายถึงรูปภาพกราฟิกขนาดเล็กที่มีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน ลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับคุ้กกี้ และนำไปใช้เพื่อติดตามการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้เว็บ ลักษณะที่แตกต่างจากคุ้กกี้ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คือ พิกเซลแท็กจะถูกฝังไว้ในเว็บเพจไม่ให้สามารถมองเห็นได้ โดยมีขนาดเท่ากับเครื่องหมายจุดที่ท้ายประโยคภาษาอังกฤษเท่านั้น

“ผู้เข้าชม” หมายถึงปัจเจกชนผู้ที่สามารถค้นหาและจองผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์โดยไม่เป็นสมาชิก

“สมาชิก” หมายถึงปัจเจกชนผู้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ สมาชิกมีชื่อสมาชิกและรหัสผ่าน

“หมายเลขสมาชิก” หมายถึงอีเมลแอดเดรสที่คุณใช้ (พร้อมรหัสผ่าน) เพื่อลงชื่อเข้าเว็บไซต์

“HotelClub” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “เรา” หมายถึง HotelClub พร้อมบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค้า

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่ถูกบันทึกในรูปแบบใดก็ตามเกี่ยวกับปัจเจกชนที่ ถูกระบุตัวตนหรือปัจเจกชนที่อัตลักษณ์อาจอนุมานจากข้อมูลนั้น รวมถึงเช่น ชื่อ อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงินและบัญชี และข้อมูลจิปาถะอื่นๆ สำหรับการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เดินทางร่วมกับคุณ)

“ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” หมายถึงที่พักโรงแรมและสินค้าอื่นใดที่เสนอในเว็บไซต์

“ข้อมูลการใช้งาน” หมายถึงข้อมูลการใช้งาน เช่น ชนิดของอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่บุคคลนั้นใช้ โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่บุคคลนั้นมาจาก วันที่ เวลาและระยะเวลาในการเข้าชม จำนวนครั้งที่เข้าชม เวลาโดยเฉลี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่ชม โดเมนเนมของบุคคลนั้นและจำนวนคุ้กกี้โดยรวม ข้อมูลนี้จะไม่แสดงชื่อผู้ใช้ และไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าชมไซต์นี้

“ผู้รับ” หมายถึงปัจเจกชนที่ตกลงรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นทางอีเมลหรือในรูปแบบอื่นๆ จาก HotelClub โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้เข้าชม

“ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้เข้าชมหรือสมาชิก

“เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ www.HotelClub.com และเว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์นี้


 2. ความยินยอม

เมื่อส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา และ/หรือใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมาย

หากคุณไม่เห็นชอบตามข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาอย่าเข้าชมเว็บไซต์และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา หากคุณปฏิเสธหรือยกเลิกคำยินยอมของคุณหรือหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นใดก็ตามแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณได้


3. ข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องการ

เมื่อคุณเพียงเข้าชม

คุณสามารถเข้าชมบางส่วนของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวหรือลงชื่อเข้าเว็บไซต์
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราในฐานะผู้เข้าชม สมาชิกหรือผู้รับ เราจะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานโดยใช้คุ้กกี้และพิกเซลแท็ก

เมื่อคุณลงทะเบียนในฐานะสมาชิก
หากคุณลงทะเบียนกับเราในฐานะสมาชิก เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอในเว็บไซต์ของเราให้คุณ เรากำหนดให้คุณแจ้งชื่อและอีเมลแอดเดรส คุณจะได้รับรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ซึ่งสงวนสำหรับสมาชิก สำหรับข้อมูลอื่นๆ คุณจะแจ้งหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ

เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์หรือบริการในฐานะสมาชิก
เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์ของเราในฐานะสมาชิก คุณต้องแจ้งรายละเอียดการชำระเงินหรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการชำระเงินหรือรายละเอียดอื่นที่คล้ายกันตามที่จำเป็น

เมื่อคุณ “บอกรับข่าวสาร”
เมื่อคุณเป็นผู้รับข่าวสาร เราจะเก็บชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นจาก HotelClub โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือผู้เข้าชม

เมื่อคุณโทรศัพท์หรือส่งข้อความถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความถึงฝ่ายบริการลูกค้า เราจะเก็บข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรืออีเมลแอดเดรส) และข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่เกี่ยวข้องเพื่อความจำเป็นด้านการให้บริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณโทรติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองที่จองไว้ก่อนหน้านี้ หรือเพื่อดำเนินการจอง เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและข้อมูลติดต่อของคุณ

เมื่อเราส่งอีเมลหรือข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณ
เมื่อเราส่งอีเมลหรือข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อคุณส่งต่อโปรโมชั่นหรือผลการค้นหาไปยังบุคคลที่สาม โดยใช้คุณสมบัติ  "แนะนำเพื่อน" เราอาจฝังพิกเซลแท็กในอีเมลนั้น หากคุณ "แนะนำเพื่อน" ไปยังโปรโมชั่นหรือหน้าเว็บที่คุณพบบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อนของคุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับรายละเอียดนี้หนึ่งครั้ง ในกรณีเหล่านี้ เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่กำลัง ดำเนินอยู่หรือเพิ่มเติมอื่นใด

เมื่อคุณเขียนคำวิจารณ์
ถ้าคุณส่งคำวิจารณ์ในเว็บไซต์ของเรา คุณควรตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวใดก็ตามที่คุณส่งมาสามารถถูกอ่าน ถูกรวบรวม หรือถูกใช้งานได้จากผู้ใช้รายอื่น เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวที่คุณเลือกที่จะส่งเข้ามาเพื่อการวิจารณ์ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคุณเอง ถ้าคุณต้องการที่จะร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากการคำวิจารณ์ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยติดต่อกับทางเราตามที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อ ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกได้ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถ้าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้พร้อมทั้งระบุสาเหตุ

4. วิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อมอบและเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของเรา:

 • เพื่อบันทึกความต้องการในการเดินทางของคุณ เพื่อดำเนินการในนามของคุณ หรือเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเรื่องแผนการเดินทางของคุณ
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้ จัดการบัญชี เก็บและดำเนินการการชำระเงิน
 • เพื่อมอบเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แจ้งคุณสมบัติใหม่ของเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อแจ้งข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานอาจสนใจ
 • เพื่อปรับเปลี่ยนการบริการสำหรับคุณโดยเฉพาะ ปรับเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งอีเมล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอเฉพาะบุคคลผ่านทางการส่งข้อความโดยตรงหรือการสื่อสารอื่นเกี่ยวกับการบริการของเรา หากคุณบอกรับข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ได้แจ้งเราว่าไม่ประสงค์รับการสื่อสารดังกล่าว
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์ของเรา วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงเนื้อหาและจัดสรรทรัพยากรของระบบของเราเพื่อที่คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้
 • เพื่อดำเนินการและติดตามธุรกรรมของคุณ
 • เพื่อส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการและข้อมูลอื่นๆ และเนื้อหาต่างๆ ที่คุณอาจสนใจจากบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ทำการตลาด จำหน่ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HotelClub หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นจากบริษัทที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้า แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหรือมิเช่นนั้นเราสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประเมินอันดับความน่าเชื่อถือและเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบเครดิต หรือตัวแทนการรายงานเครดิต เพื่อสอบสวน ค้นหา และปกป้อง HotelClub และบุคคลที่สามจากข้อผิดพลาด ความเลินเล่อ การละเมิดสัญญา การฉ้อโกง การลักทรัพย์และการละเมิดกฎหมายอื่นๆ  ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้อาจถูกเปิดเผยให้กับตัวแทนตรวจสอบเครดิตที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งอาจเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการประเมินเหล่านี้
 • เพื่อแสดงธุรกรรมของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวม การแยกหน่วยธุรกิจหรือการจัดการองค์กรอื่นๆ ของบริษัทของเราซึ่งข้อมูลนั้นจะมอบให้แก่หน่วยงานที่ควบคุมใหม่ตามการดำเนินงานทางธุรกิจตามปกติ
 • เพื่อตรวจสอบการเป็นไปตามนโยบาย และข้อตกลงตามสัญญาของเรา
 • เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด
 • เพื่อจุดประสงค์อื่นตามที่คุณได้แสดงความยินยอม

ข้อมูลโดยรวม
ข้อมูลโดยรวมคือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน โดยไม่ทราบอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นและไม่สามารถอนุมานได้จากข้อมูลนั้นๆ เราอาจใช้ข้อมูลโดยรวมนั้นในการบรรยายเกี่ยวกับฐานผู้ใช้งานแก่พันธมิตรในปัจจุบันหรือในอนาคตนักลงทุนและผู้โฆษณา หลังจากการสำรวจ เพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือความพึงใจ หรือเพื่อแนะนำแก่ผู้ใช้งานอื่นของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเคยเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วแจ้งเราว่าพวกเขาพบประสบการณ์ด้านบวกที่โรงแรมในจุดหมายปลายทางนั้น เราอาจจะแนะนำโรงแรมดังกล่าวต่อ

สิ่งที่เราไม่ทำ
ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เราไม่และจะไม่ขอรายละเอียดบัตรเครดิต ชื่อสมาชิกหรือรหัสผ่านเพื่อการเข้าสู่ระบบ ผ่านทางการสื่อสารโดยโทรศัพท์หรืออีเมลที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ได้ร้องขอมา
เราให้ความใส่ใจอย่างยิ่งถึงการโจรกรรมอัตลักษณ์และการปฏิบัติที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า "phishing" ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อช่วยปกป้องคุณจากการโจรกรรมอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับใครบ้าง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับ

 • โรงแรมที่คุณดำเนินการจองผ่านเว็บไซต์ของเรา เราให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นกับทางโรงแรมที่คุณได้จอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินการและการจองหรือการสำรองที่พักเสร็จสมบูรณ์
 • องค์กรต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่หรือในนามของ HotelClub ตัวอย่างเช่น เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้า ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต ส่งอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณในนามของเรา เพื่อการวิจัย การตลาด การประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจวัดการใช้งานเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งาน หรือเพื่อเสนอการบริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต เราจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับทำงานในนามของเราให้แก่บริษัทเหล่านี้ การบริการเหล่านี้บางส่วนอาจดำเนินการนอกประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกมอบให้กับหน่วยงานเหล่านี้เมื่อบริษัทเหล่านี้ตกลงที่จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ HotelClub เท่านั้น และภายใต้การชี้แนะของ HotelClub และด้วยความเคารพในข้อมูลเหล่านั้น เพื่อดำเนินการอย่างสอดคล้องกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  • เมื่อคุณได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับในการส่งต่อ การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกประเทศออสเตรเลียไปยังบริษัทอื่นในเครือของเรา หรือไปยังบุคคลที่สามที่จะมอบสินค้าหรือการบริการที่จะช่วยให้เราสามารถให้การบริการของเราแก่คุณได้
 • เราอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมให้แก่คุณ เช่น ผ่านโปรโมชั่น ถ้าคุณร้องขอผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับบริษัทอื่น ๆ เหล่านี้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการ ซึ่งนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัทอื่น ๆ ดังกล่าว เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านี้ก่อนร้องขอผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดก็ตาม
  เพื่อการปกป้องเว็บไซต์และสิทธิของเราภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา เพื่อปกป้องตนเองจากความรับผิดหรือป้องกันกิจกรรมฉ้อฉล หรือจำเป็นเพื่ออนุญาตให้เราดำเนินการเยียวยาหรือจำกัดค่าเสียหายอื่นใดก็ ตามที่เราอาจประสบ
 • เพื่อแสดงธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย การควบรวม การแยกหน่วยธุรกิจหรือการจัดการองค์กรอื่นๆ ของบริษัทของเราซึ่งข้อมูลนั้นจะมอบให้แก่หน่วยงานที่ควบคุมใหม่ตามการดำเนินงานทางธุรกิจตามปกติ และ
 • ผู้ให้ประกัน และหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมกฎระเบียบต่าง ๆ

การเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอม

โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจเป็นสิ่งที่ทำได้หรือได้รับอนุญาต หรือ HotelClub อาจถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากความยินยอมของคุณได้
สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง

 • การถูกกำหนดตามหมายศาลหรือการอนุญาตจากศาลหรือคำสั่งศาล บุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อบังคับให้แสดงข้อมูลหรือเพื่อทำตามกฎระเบียบ หรือเกี่ยวกับศาลเพื่อแสดงเอกสาร หากเราได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเป็นทางการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนที่เราจะตอบสนองคำร้องขอนั้นหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายเราจะพยายามติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเรื่องคำขอดังกล่าวทางอีเมลแอดเดรสที่คุณให้ไว้ขณะลงทะเบียน หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับเรา เราจะพยายามติดต่อคุณตามรายละเอียดที่คุณให้แก่เราในการทำธุรกรรมกับเรา
 • การถูกกำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎหรือแนวทางปฏิบัติ
 • การเปิดเผยแก่บุคคลที่ต้องการข้อมูลเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพหรือการรักษาความปลอดภัยของบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถระบุตัวได้
 • เมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระกับเรา

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6. วิธีเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในฐานข้อมูลของเราตามนโยบายการจัดการข้อมูลของเราและตามกฎหมายที่บังคับใช้ ช่วงเวลานี้อาจยาวนานเกินหลังจากที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเราสิ้นสุดลง แต่จะยาวนานเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนตัว  ซึ่งอาจรวมถึงทำให้มั่นใจว่าเรามีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบสนองต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องการหรือจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้คุณรับเครดิตสำหรับการเดินทางที่คุณจองแล้วแต่ต้องยกเลิกภายหลัง เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเพื่อป้องกันกิจกรรมฉ้อฉล  เพื่อปกป้องตนเองจากความรับผิด อนุญาตให้เราดำเนินการเยียวยาหรือจำกัดค่าเสียหายอื่นใดก็ตามที่เราอาจประสบ หรือหากกำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ กฎหรือแนวทางปฏิบัติ
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยและในเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดย HotelClub ซึ่งอยู่ในสำนักงานของเราหรือในสำนักงานของผู้ให้บริการของเราตามที่ได้ระบุ ในวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

7. วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

HotelClub ดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารจัดการและทางเทคนิคเพื่อช่วยปกป้องความลับและความเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนตัว และเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย การนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกส่งไปยังผู้ให้บริการของเรา ตามสัญญาที่เราได้ทำไว้กับผู้ให้บริการ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการที่เราระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หากคุณเลือกติดต่อ HotelClub ผ่านทางเว็บไซต์ คุณควรตระหนักว่า ข้อมูลใดก็ตามที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) อาจจะไม่มีการรักษาความปลอดภัย HotelClub ถือว่าไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายของข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตเมื่อคุณดำเนินการจองหรือสำรองที่พักผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะถูกเข้ารหัสสำหรับธุรกรรมนั้น
ในส่วนการติดต่อสื่อสารกับคุณ เราอาจส่งอีเมลที่เป็นข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัส เนื่องจากเราตระหนักว่าสมาชิก ผู้เข้าชมหรือผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่ไม่สามารถถอดรหัสอีเมลได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกของคุณพร้อมกับความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยหากอีเมลถูกส่งผิด หรือถูกดัก อีเมลอาจถูกอ่านง่ายกว่าอีเมลที่เข้ารหัสแล้ว

ขณะส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะได้รับการปกป้องโดยใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) รายละเอียดบัตรเครดิตจะถูกนำมาใช้สำหรับชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักที่จองผ่านเรา รายละเอียดเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

8. วิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราพยายามสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นมีความเที่ยงตรง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น หากคุณเป็นสมาชิก เราแนะนำให้คุณเยือนแถบรายละเอียดของสมาชิกเพื่อตรวจทานข้อมูลส่วนตัวของคุณ ผู้ใช้งานทุกคนของเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้ได้ โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@HotelClub.com
สมาชิก HotelClub สามารถชมและ/หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในบัญชีสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยลงทะเบียนเข้าใช้ที่หน้าสมาชิก และคลิ้กที่ “บัญชีข้าพเจ้า” เพื่อชมและ/หรือดำเนินการแก้ไขตามจำเป็น หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก HotelClub เพียงแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ customer_service@HotelClub.com
หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือบันทึกการเดินทางที่เก็บไว้ใน บัญชีข้าพเจ้า เราจะดำเนินการตามความต้องการของคุณทันที เมื่อข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการถูกลบออกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้การบริการสำหรับสมาชิกหลายรายการที่มีบนเว็บไซต์ของเรา ได้เว้นเสียแต่คุณจะลงทะเบียนใหม่
โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถทำตามความต้องการของคุณได้หากเราถูกผูกพันด้วยข้อกฎหมายในการรักษาข้อมูลนั้น หรือเพื่อเหตุผลอื่นตามที่ระบุไว้ใน “วิธีเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว”

9. ความเป็นส่วนตัว

คุ้กกี้และพิกเซลแท็ก

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา “คุ้กกี้” หรือ “พิกเซลแท็ก” จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุ้กกี้และพิกเซลแท็กจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้เราจดจำคุณได้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง และเพื่อช่วยให้เราปรับเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์ที่ เหมาะสำหรับคุณ เว้นแต่ผู้ใช้จะระบุตัวตนกับเราอย่างเจาะจง (เช่น โดยการลงทะเบียนกับเรา) เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ใช้แต่ละรายเป็นใคร

อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ส่วนใหญ่รับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณโดยเปลี่ยนตัวเลือกของเบราเซอร์เพื่อหยุดรับคุ้กกี้หรือให้แจ้งเตือนก่อนรับคุ้กกี้จากเว็บไซต์ที่เข้าชม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้โดยได้ที่ http://networkadvertising.org หรือ Error! Hyperlink reference not valid.

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รับคุ้กกี้ของเรา คุณจะสามารถเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเราที่เปิดให้แก่สาธารณะชนได้ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และบริการอีกหลายรายการที่เสนอในเว็บไซต์ของเรา

บุคคลที่สามและการโฆษณา

เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบริษัทอื่นบนเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของเราและของพันธมิตรของเราจะใช้คุ้กกี้และพิกเซลแท็กเพื่อระบุเบราเซอร์ของคุณโดยไม่แสดงชื่อผู้ใช้ บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามบางบริษัท เช่น เครือข่ายโฆษณา อาจนำข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราไปรวมกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลและ/หรือเว็บไซต์อื่น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดก็ตามกับพันธมิตรเซิร์ฟเวอร์โฆษณา พันธมิตรทางด้านสื่อ หรือเครือข่ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
เราใช้ข้อมูลการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้ เช่น ปลายทางของการค้นหาของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณาสำหรับคุณในเว็บไซต์ของเรา และในเว็บไซต์อื่นๆ เราจะไม่ขายข้อมูลการใช้งานของคุณให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการโฆษณาของเรา แต่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเรียกใช้โฆษณาในนามของบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น เราอาจนำเสนอโฆษณาของโรงแรมให้กับคุณ ในขณะที่คุณอยู่ในเว็บไซต์อื่น โดยทำในนามของโรงแรมดังกล่าว ในกรณีดังที่กล่าวไปแล้ว เราใช้บุคคลที่สามที่มีชื่อว่า AppNexus ในการระบุเบราเซอร์ของคุณโดยไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้ ในขณะที่คุณอยู่ในเว็บไซต์อื่น หากคุณต้องการเลือกไม่รับข้อมูลของโฆษณาประเภทนี้ คุณสามารถลบคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณจาก adnx.com หรือคุณสามารถคลิกที่ลิ้งค์ต่อไปนี้ก็ได้ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp โปรแกรมโฆษณาของเราทั้งหมดไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อมูลของ AppNexus แล้วก็ตาม คุณอาจยังคงได้รับโฆษณาจาก HotelClub หรือจากบุคคลอื่นที่มีเป้าหมายในการเผยแพร่อย่างกว้างขวางอยู่ (ไม่ได้ยึดตามข้อมูลการใช้งานของคุณ)

การเลือกไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น

เรา HotelClub ทำงานอย่างหนักเพื่อเสนออัตราค่าที่พักดีที่สุดที่เป็นไปได้แก่ลูกค้าของเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราส่งวารสาร ข่าวสารใหม่ และข้อเสนอพิเศษของโรงแรมในบริเวณต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้รับข่าวสารของเรา คุณจะได้รับการติดต่อนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกรับการสื่อสารนี้อย่างเจาะจง และเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีสาระและเป็นประโยชน์สำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารนี้ในอนาคต คุณสามารถบอกเลิกการรับการสื่อสารจากฐานข้อมูลอีเมลได้โดยคลิ้กที่ลิ้งค์บอกเลิกรับข่าวสารที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ


การเฝ้าติดตาม

ตลอดเวลา HotelClub อาจเฝ้าติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งหรือถูกรับผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่าน ทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอีเมลเพื่อการรับประกันคุณภาพและวัตถุประสงค์อื่นๆ เราสงวนสิทธิ์ในตรวจพิจารณา แก้ไข ลบหรือห้ามการสื่อสารหรือรับข้อมูลใด ๆ ที่ HotelClub เห็นว่าไม่สมควรหรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ระหว่างการเฝ้าติดตามข้อมูลอาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือทำสำเนา


ลิ้งค์ต่าง ๆ

เพื่อความสะดวกของคุณ เว็บไซต์ของเราจัดหาลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เมื่อคุณคลิ้กที่ลิ้งค์ใดลิ้งค์หนึ่งเหล่านี้ คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณควรทบทวนข้อความความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่คุณเข้าชมอย่างละเอียด เนื่องจากข้อความความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นมีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์นั้นของคุณ

10. สิ่งเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลต่อข้อมูลที่เก็บจากวันที่ที่เราประกาศนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่เก็บไว้กับเรา กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าคุณตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณยอมรับสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกประการในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในประเด็นสำคัญ เราจะได้รับการยินยอมที่จำเป็นซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้หากเราต้องการจัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่ได้รับการยินยอมจากคุณ เว้นเสียแต่จะถูกกำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายให้เป็นอย่างอื่น หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามเกี่ยวกับนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ตามแอดเดรสที่คุณระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ) หรือโดยวิธีการบอกกล่าวให้เห็นอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผล หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวจากบันทึกของเราตามที่บรรยายไว้ใน “วิธีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ” ได้

11. วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HotelClub หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ privacy@HotelClub.com หรือที่ HotelClub Pty Ltd ติดต่อ Customer Service – Privacy, PO Box Q773, Sydney NSW 1230 Australia เราจะพยายามตอบข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่ส่งมาที่อีเมลแอดเดรสนี้ภายในสามสิบ (30) วันทำการหลังนับจากวันที่ได้รับ หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากเราได้รับคำร้องขอของคุณที่อีเมลแอดเดรสอื่น เราจะตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับลูกค้า - กรุณาอย่าส่งคำถามเกี่ยวกับการจองมายังอีเมลแอดเดรสข้างต้น เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับคำตอบ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองเดิมหรือการจองใหม่ กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า